Corona Nieuws

Hernieuwbare energie is de oplossing voor morgen

Hernieuwbare energie of duurzame energie?

De termen hernieuwbare energie en duurzame energie worden vaak als synoniem gebruikt. Toch is er een duidelijk verschil. Hernieuwbare energie omvat alle vormen van energie die keer op keer opnieuw geproduceerd kunnen worden. Duurzame energie gaat hierin een stap verder en vereist dat de productie van de energie geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Bredenoord vindt het belangrijk dat energiebronnen zowel hernieuwbaar als duurzaam zijn en is daarom altijd op zoek naar schonere oplossingen. Dit resulteerde in de Clear Concept productlijn, waar de afgelopen jaren al vele duurzame energieoplossingen zijn toegevoegd.

Hernieuwbare energie is een verzamelterm voor alle energie die wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Energie uit fossiele bronnen valt hier dan ook niet onder. Bronnen van hernieuwbare energie zijn onder andere biomassa, wind, water, de zon en warmte. Deze soorten worden verderop kort toegelicht.

Soorten hernieuwbare energie

Energie uit biomassa

Energie uit biomassa, ook wel bio-energie genoemd, komt vrij bij het omzetten van organisch materiaal naar brandstof, zoals gas of olie. Deze brandstoffen kunnen vervolgens omgezet worden in warmte, licht, beweging of stroom. Een eenvoudige vorm van energiewinning uit biomassa is de verbranding van hout en tuinafval. Het is echter ook mogelijk om dierlijk en plantaardig afval en oud frituurvet door vergisting, vergassing of chemische bewerking tot een brandstof. Momenteel is het ontwikkelen van brandstoffen waar bestaande systemen (zoals verbrandingsmotoren) op kunnen draaien de prioriteit. In de toekomst wordt dit verder ontwikkeld.

Biomassa is tevens een duurzame energiebron wanneer afval en reststoffen als grondstof worden gebruikt. De CO₂ die bij het verbranden van de brandstof vrijkomt is eerder al door de grondstoffen opgenomen uit de atmosfeer. De uitstoot wordt hierdoor gecompenseerd.

Biobrandstof die wordt gewonnen uit speciaal voor dit doeleinde gekweekte gewassen is niet duurzaam. Dit omdat het verbouwen van de gewassen ten koste gaat van landbouwgrond voor voedsel. Ook worden hiervoor soms gekapt, wat vervolgens nadelige gevolgen heeft voor de biodiversiteit.

Windenergie

Windenergie wordt opgewekt wanneer wind de rotorbladen van een windmolen in beweging brengt. Via tandwielen wordt deze beweging overgebracht naar een generator. Bij dit proces komt geen CO₂ vrij. De CO₂-uitstoot tijdens de productie en het onderhoud van de windmolen is binnen drie maanden weer gecompenseerd door de besparing die de windmolen oplevert. Windenergie is dan ook zowel hernieuwbaar als duurzaam.

Windmolens kennen ook enkele nadelen. Zo is het nooit zeker hoeveel windenergie beschikbaar zal zijn; als het niet waait worden de windmolens immers niet aangedreven. Daarnaast veroorzaken windmolens storingen in het natuurlijke ritme en leefgebied van vogels. Ook omwonenden protesteren soms tegen de komst van windmolens, vanwege het geluid en de slagschaduw van de windmolens. Een andere veelvoorkomende klacht over windmolens is dat ze het landschap ontsieren.

Waterenergie

Energie uit waterkracht, ook wel waterenergie genoemd, ontstaat wanneer stromend water een turbine aandrijft. Net zoals windenergie is waterenergie duurzaam en CO₂-neutraal. De CO₂ die wordt uitgestoten tijdens het produceren van de turbine wordt gecompenseerd door de groene stroom die in enkele maanden wordt opgewekt. Waterenergie is gemakkelijker af te stemmen op de energiebehoefte dan windenergie, maar levert niet altijd het gevraagde vermogen op. Een ander nadeel van waterenergie is dat stuwmeren en de bladen van de turbine vissen en waterplanten schade kunnen toebrengen.

Zonne-energie

In zonnepanelen wordt zonlicht omgezet tot elektriciteit. In tegenstelling tot wind- en waterenergie hebben zonnepanelen geen nadelige gevolgen voor dieren of planten. Zonnepanelen kunnen eenvoudig op daken en land worden geplaatst. Nederland kent enkele zonneparken waar op grote schaal zonne-energie wordt gegenereerd, maar particulieren kunnen ook enkele zonnepanelen op hun dak laten plaatsen. Net als bij windenergie geldt bij zonne-energie het nadeel dat het energieaanbod niet op de vraag kan worden afgestemd. Vooral in zuidelijke gebieden met veel zonuren kunnen een goed rendement uit zonnepanelen behalen. In gebieden met veel bewolking leveren zonnepanelen logischerwijs veel minder energie op. Als onderdeel van de Clear Concept lijn biedt Bredenoord twee energieoplossingen die gebruik maken van zonnepanelen, namelijk de Mobile Solar Plant en de Mini-SunBox.

Energie uit warmte

Warmte is een veelvoorkomend bijproduct bij energiewinning of industriële processen. Bij onder andere het verbranden van fossiele brandstoffen of biomassa komt warmte vrij die vervolgens kan worden hergebruikt.

Ook uit de aardbodem kan warmte worden gehaald. Grondwater houdt warmte zeer goed vast. Bij het winnen van deze warmte wordt grondwater tot maximaal 500 meter diepte omhoog gepompt. Het opzetten van de juiste installaties en systemen is zeer prijzig. In Nederland wordt nog geëxperimenteerd op dit gebied. In andere landen met een gunstigere bodemsamenstelling of meer bereikbare warmte door vulkanische activiteit is het gebruik van aardwarmte al wat gangbaarder. Zo levert aardwarmte in IJsland 80% van de totale warmtebehoefte.

Richtlijn hernieuwbare energie

In 2009 werd in een EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie vastgelegd dat vanaf 2020 14% van het energieverbruik afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast werd gesteld dat 10% van de energie in het wegtransport uit hernieuwbare bronnen dient te komen. Hier wordt naartoe gewerkt door een steeds hoger percentage biobrandstoffen bij de fossiele brandstoffen te mengen. Deze doelen zijn opgenomen in het Energieakkoord. Het hergebruiken van organisch materiaal, zoals frituurvet en plantaardig en dierlijk afval als grondstof voor brandstof draagt tevens bij aan de doelstellingen die de Rijksoverheid heeft gesteld met betrekking tot circulariteit; in 2030 dient het gebruik van nieuwe fossiele grondstoffen te zijn gehalveerd.

Voortgang voornemens hernieuwbare energie

In 2017 was 6,6% van het totale energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare energie. Hoewel dit een stijging was ten opzichte van het jaar ervoor, heeft Nederland nog een lange weg te gaan. Eén van de onderdelen van het Energieakkoord is namelijk het behalen van een aandeel van 16% hernieuwbare energie in 2023. De verwachtingen zijn echter veelbelovend; met het voorgenomen beleid zou zelfs een aandeel van 16,7% bereikt moeten worden.

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn