Algemene Verkoopvoorwaarden van Bredenoord B.V.

Download hier de Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemeen deel

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Bredenoord: De besloten vennootschap Bredenoord BV of de daaraan gelieerde rechtspersonen, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een Offerte aan of een Overeenkomst met een Opdrachtgever.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die Bredenoord opdracht geeft voor verkopen van Producten en/of het uitvoeren van Werk of daarvoor een Offerte van Bredenoord ontvangt, of anderszins als wederpartij van Bredenoord optreedt.

Overeenkomst: De Overeenkomst die tussen Bredenoord en Opdrachtgever gesloten wordt en waarop deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing worden verklaard.

Gebruikslocatie: De in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten zullen worden geleverd en/of het Werk zal worden uitgevoerd.

Gegevens: Van de Offerte deel uitmakende afbeeldingen en tekeningen, modellen, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.

Producten: Alle door Bredenoord aan Opdrachtgever verkochte Producten, die nader beschreven zijn in de Offerte of de Overeenkomst.

Offerte: Vrijblijvend op schrift gesteld aanbod door Bredenoord aan (potentiële) Opdrachtgever.

Diensten: Alle door Bredenoord door Opdrachtgever te leveren of geleverde Diensten die nader omschreven zijn in de Offerte of Overeenkomst.

Werk: De werkzaamheden met betrekking tot het installeren, construeren, monteren en indien van toepassing het onderhouden van de Producten.

Oplevering: Het moment waarop Bredenoord aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de Producten op de Gebruikslocatie zijn afgeleverd en/of het Werk is opgeleverd.

Schriftelijk: Door middel van een papieren of digitaal document afkomstig van (gevolmachtigde) vertegenwoordigers van Bredenoord (en/of Opdrachtgever).

Artikel 2 De toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Bredenoord en op alle Overeenkomsten, hoe ook genaamd, die gesloten worden tussen Bredenoord en Opdrachtgever.

2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Bredenoord zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

3. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Bredenoord niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offerte, tekeningen, berekeningen, ontwerpen

1. Het aanbod van Bredenoord, zoals opgenomen in de Offerte, is geheel vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

2. Als Opdrachtgever gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Bredenoord uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar offerte hierop baseren.

3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Bredenoord krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, of door bevestiging door Bredenoord van een opdracht van Opdrachtgever na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende opdracht door Bredenoord of de levering van Producten en/of het uitvoeren van het Werk en/of het verrichten van de Dienst.

2. In het geval van werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen Offerte of Overeenkomst wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst.

3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is en blijft. Bredenoord is gerechtigd de Opdrachtgever informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. Bredenoord is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

Artikel 5 Prijzen

1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief kosten voor bijvoorbeeld verpakking, transport, oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst.

2. Indien in geval van de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is Bredenoord gerechtigd prijzen dan ook condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.

3. Bredenoord mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan een Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de overeenkomstig dit lid aangepaste prijs naar keuze van Bredenoord op een van de onderstaande momenten te voldoen:

a. als de prijsstijging zich voordoet;

b. op het moment dat de hoofdsom moet worden betaald;

c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

4. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Bredenoord op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van Gegevens en/of instructies en/of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaak wordt vertraagd, is Bredenoord gerechtigd de prijs te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.

5. Bredenoord kan de kosten voor vervoer, verzending, verpakking en verzekering van zaken naar een andere lidstaat steeds met btw aan Opdrachtgever in rekening brengen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Bredenoord voor de naheffing van btw door de Nederlandse Belastingdienst, alsmede voor alle met deze naheffing op enigerlei wijze samenhangende kosten, waaronder heffingsrente, invoeringsrente, boete en kosten van vervolging, over facturen betreffende levering van zaken, kosten voor vervoer, verzending, verpakking en verzekering van die zaak, waarbij aan Opdrachtgever geen btw in rekening is gebracht, met inbegrip van de kosten wegens door Bredenoord ingeroepen juridische en/of fiscaal juridische bijstand.

Artikel 6 Betaling

1. De betaling van de facturen van Bredenoord dient op de vervaldatum, welke vermeld staat in de Overeenkomst en/of factuur, zonder enige korting, inhouding of verrekening door Opdrachtgever te geschieden. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. Bredenoord is gerechtigd om tussentijds te factureren.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Bredenoord heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Bredenoord op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.

3. Alle met de incasso van de door Bredenoord gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief btw.

4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Bredenoord telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen zoals aangegeven door Bredenoord en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen. Bredenoord is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Opdrachtgever.

5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd, indien Bredenoord hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Opdrachtgever tot gevolg.

Artikel 7 Levertijd/uitvoeringsperiode

1. Een overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige af- c.q. oplevering dient de Opdrachtgever Bredenoord schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Bij de vaststelling van de levering en/of de uitvoeringsperiode gaat Bredenoord ervan uit dat zij de Opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

3. De levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle voor de uitvoering nodige Gegevens schriftelijk in het bezit van Bredenoord zijn. Indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, gaat de levertijd en/of uitvoeringsperiode eerst in nadat deze betaling door Bredenoord is ontvangen.

4. Verder kan er sprake zijn van een verlenging van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode in de navolgende gevallen:

a. indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Bredenoord bekend waren toen zij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode vaststelde, dan heeft Bredenoord het recht om de levertijd en/of de uitvoeringsperiode te verlengen en/of aan te passen;

b. indien er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of de uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;

c. indien door handelen of nalaten van de Opdrachtgever Bredenoord zich op opschorting dient te beroepen, wordt de levertijd en/of de uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting;

d. indien er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden wordt de levertijd en/of de uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Tenzij anders overeengekomen, worden de in de Overeenkomst voorziene tests die voor verzending moeten plaatsvinden uitgevoerd bij Bredenoord tijdens normale werktijden. Indien in de Overeenkomst geen technische eisen zijn opgenomen worden de tests uitgevoerd volgens hetgeen algemeen gebruikelijk is in de desbetreffende industrietak in het land van productie.

Artikel 8 Aflevering

1. Tenzij anders overeengekomen, gelden de magazijnen van Bredenoord te Apeldoorn als plaats van aflevering. Indien voor de aflevering een andere plaats is overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht die maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ongehinderde aflevering c.q. montage van de te leveren c.q. te installeren Producten.

2. De Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever vanaf het moment van (af)levering, dan wel vanaf het moment dat de afname geweigerd is of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 9, lid 2 Bredenoord is gerechtigd de aflevering te allen tijde in gedeelten te laten plaatsvinden.

Artikel 9 Afname

1. Opdrachtgever is verplicht op de overeengekomen datum aan de (af)levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de producten door Opdrachtgever is Bredenoord gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) alsmede de door Bredenoord geleden schade door te berekenen aan Opdrachtgever.

2. De afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de door Opdrachtgever bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering om welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. De dag waarop de afname wordt geweigerd, geldt als de dag van aflevering.

3. Indien de afname op de overeengekomen datum is geweigerd, gaat de Overeenkomst op de dag van Oplevering in en is Opdrachtgever gehouden desalniettemin de overeengekomen vergoeding aan Bredenoord te betalen.

4. Opdrachtgever vrijwaart Bredenoord voor alle schaden en kosten als gevolg van niet, niet tijdige of onvolledige aflevering, oplevering of uitvoering van de Overeenkomst in verband met omstandigheden die in de risicosfeer van Opdrachtgever vallen.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

1. Bredenoord behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Bredenoord worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de opdracht, zijn en blijven eigendom van Bredenoord ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

2. De in lid 1 genoemde Gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bredenoord niet worden verveelvoudigd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan Bredenoord per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,00 per overtreding, onverlet het recht van Bredenoord om volledige schadevergoeding en nakoming van dit artikel te vorderen.

3. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Producten over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Bredenoord niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Bredenoord aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

4. Opdrachtgever garandeert dat er geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen aan Bredenoord van informatie en/of materialen met het doel van gebruik, bewerking, installatie, montage of onderhoud door Bredenoord. Opdrachtgever vrijwaart Bredenoord tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren, monteren of het plegen van onderhoud inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 11. Vergunningen/faciliteiten

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat zij tijdig voor de bouw, installatie, oplevering, het gebruik en eventuele ontmanteling van de Producten benodigde vergunning(en), ontheffing(en) en keuring(en) beschikt.

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Bredenoord haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Bredenoord voor alle schade en kosten, waaronder begrepen gederfde winst, als gevolg van niet, niet tijdige of onvolledige oplevering of uitkomst van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel.

4. Opdrachtgever dient zelf voor transport van de Producten zorg te dragen en (het transport is dus voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever) zal Bredenoord vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

Artikel 12 Reclamaties

1. Opdrachtgever dient de door Bredenoord opgeleverde Producten bij Oplevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Opdrachtgever dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

b. of de opgeleverde zaak wat betreft kwantiteit (bijv. aantal en hoeveelheid) overeenstemt met hetgeen is overeengekomen;

c. of de opgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.

2. Indien er door de Opdrachtgever zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dient Opdrachtgever onmiddellijk, doch uiterlijk drie (3) dagen na constatering dat Schriftelijk aan Bredenoord te melden.

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging

1. Indien:

a. Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Bredenoord; of

c. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Bredenoord niet of niet geheel nakomt; of

d. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever,

wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Bredenoord onmiddellijk opeisbaar zijn.

Bredenoord is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Bredenoord’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. Bredenoord is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

Artikel 14 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Bredenoord, haar bestuurders, werknemers en de door haar ingeschakelde voor de uitvoering de Overeenkomst ingeschakelde partijen voor alle aanspraken van derden, voortkomend uit het gebruik van de door haar geleverde Producten, uit het door haar opgeleverde Werk, en/of het gebruik en afwerking van de door Bredenoord gestelde voorschriften, instructies en handleiding dan wel in strijd met de door Bredenoord gegeven adviezen door de Opdrachtgever en ieder ander voor wie deze aansprakelijk is of aan wie Opdrachtgever de instructies, handleiding, voorschriften of adviezen behoort door te geven.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verval

1. De verplichting tot schadevergoeding van Bredenoord op grond van welke (wettelijke) grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Bredenoord uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

2. Als Bredenoord om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% (exclusief btw) van de opdrachten van dat onderdeel of die deellevering.

3. Bredenoord is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van relaties o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van Gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, opzichtschade – waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen Werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt –, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc.), hoe ook genaamd en door wie ook geleden.

4. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Bredenoord (zelve) als haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), alsmede ten behoeve van alle andere aan Bredenoord gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel Bredenoord is aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden, Producten en/of de opdracht, ook indien deze werkzaamheden zijn verricht door haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), andere aan Bredenoord gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden).

5. Bredenoord is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht schadebeperkende maatregelen te treffen. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de Overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

6. Aanspraken van Opdrachtgever jegens Bredenoord op vergoeding van door Opdrachtgever geleden schade dienen per ommegaande na ontdekking bij Bredenoord worden gemeld en vervallen (i) één jaar na de levering van het Product, (ii) de Oplevering van het Werk en in ieder geval één jaar nadat Opdrachtgever bekend was, geworden, althans bekend had kunnen zijn met de schade. Alle andere vorderingen van Opdrachtgever jegens Bredenoord vervallen binnen één (1) jaar na de levering van het Product of Oplevering van het Werk.

Artikel 16 Overmacht

1. Indien Bredenoord haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is Bredenoord niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever en wordt de nakoming van de verplichtingen van Bredenoord opgeschort tot het moment dat Bredenoord weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.

2. Indien de overmachtssituatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is Bredenoord gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bredenoord op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Bredenoord verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie.

3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor Bredenoord tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot – brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, niet beïnvloedbare storingen in het bedrijf van Bredenoord, Opdrachtgever of in dat van toeleveranciers, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Bredenoord en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bredenoord kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers en Opdrachtgever van Bredenoord wordt tevens geacht overmacht te zijn van Bredenoord.

4. Indien Bredenoord bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd c.q. heeft geleverd of nog kan presteren of leveren te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 Varia

1. Bredenoord verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke Gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever en de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever stemt ermee in dat Bredenoord de persoonlijke Gegevens verwerkt voor die doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Bredenoord persoonlijke Gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever zal Bredenoord in verband met het bovenstaande, schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten).

2. Bredenoord is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Opdrachtgever hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Bredenoord aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

4. Het is Opdrachtgever zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van de Producten van Bredenoord te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Opdrachtgever en/of voor derden.

5. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden.

6. Bij een van conflicterend verschil in de bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen in de Overeenkomst van toepassing en blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met Bredenoord gesloten Overeenkomst en/of Offertes, zullen naar keuze van Bredenoord worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Bredenoord onverminderd het recht van Bredenoord om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

2. Nederlands recht is op de Overeenkomst en/of Offertes steeds van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 19 Slotbepalingen

1. Bredenoord is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Bredenoord niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Bredenoord dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden, behoudens Schriftelijke toestemming van Bredenoord. Voor zover Opdrachtgever een Product en/of Werk wenst over te dragen aan een derde, heeft Opdrachtgever de vergaande inspanningsverplichting de derde te bewegen om in de plaats van Opdrachtgever te treden en de rechten en verplichtingen van de Overeenkomst over te nemen.

3. Bredenoord is gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst aan een derde te verpanden of te cederen.

4. Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst. Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd bindend.

Specifieke bepalingen voor verkoop

Artikel 1. Algemeen

1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen die omschreven staan in het deel “Algemeen” en gelden voor iedere verkoop door Bredenoord aan Opdrachtgever.

2. Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het onderdeel Algemeen en deze specifieke bepalingen die betrekking hebben op verkoop, prevaleren deze specifieke verkoopvoorwaarden. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en deze specifieke bepalingen, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

3. Partijen sluiten de werking van Titel 1 van Boek 7 BW uit.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Bredenoord geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit enige met Bredenoord gesloten Overeenkomst is nagekomen:

a. Alle opeisbare verbintenissen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten die zij niet is nagekomen of niet zal nakomen;

b. Alle andere verbintenissen die zijn ontstaan door het handelen of nalaten van Opdrachtgever dat verband houdt met de Overeenkomst , zoals, maar niet beperkt tot het vergoeden van schade, het betalen van boete(s), rente en kosten, die zij niet heeft voldaan.

2. Door Bredenoord afgeleverde Producten die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Opdrachtgever worden verkocht.

3. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bredenoord niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Bredenoord gerechtigd afgeleverde Producten, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 50.000,00 te vermeerderen met € 10.000,00 per dag of dagdeel dat Opdrachtgever nalaat om haar medewerking te verlenen aan Bredenoord (c.q. de door Bredenoord ingeschakelde derde(n)) en onverminderd het recht van Bredenoord om aanspraak te maken op aanvullende schadevergoeding.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Bredenoord zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

5. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Bredenoord:

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan Bredenoord te geven;

b. alle aanspraken op assuradeuren met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan Bredenoord te verpanden op de wijze als voorgeschreven in de wet (artikel 3:239 BW);

c. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te merken als het eigendom van Bredenoord en aldus gemerkt te houden;

d. op andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Bredenoord ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde Producten wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 3. Garantie

1. Bredenoord garandeert, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, voor nieuwe Producten voor een periode van twaalf (12) maanden na levering, voor gereviseerde Producten voor een periode van zes (6) maanden na de revisie en voor gebruikte Producten voor een periode van drie (3) maanden na levering:

a. dat de Producten voldoen aan de door Bredenoord genoemde specificaties;

b. de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal mits Bredenoord vrij was in de keuze daarvan.

De, afhankelijk van het soort Product, voornoemde garantietermijn wordt niet verlengd indien Opdrachtgever een beroep op artikel 3 heeft gedaan en Bredenoord het Product heeft hersteld of vervangen.

2. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk is, zal Bredenoord deze herstellen of vervangen als nader bepaald in de Overeenkomst. Bredenoord kan ook (naar haar keuze) een evenredig deel van de factuur crediteren. Indien Bredenoord kiest voor het herstel/vervanging van het Product, bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van de uitvoering.

3. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van Bredenoord heeft voldaan.

4. Geen garantie geldt indien gebreken het gevolg zijn van:

a. normale slijtage of veroudering;

b. on(oordeel)kundig gebruik;

c. gebruik in strijd met de voor het Product vigerende gebruiksaanwijzingen

d. niet of onjuist uitgevoerd dagelijks onderhoud;

e. onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever, of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, die niet door Bredenoord Schriftelijk zijn goedgekeurd.

5. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

6. Voor een succesvol beroep van de Opdrachtgever op de in artikel 3 bedongen garantiebepaling, dient zij Schriftelijk aan Bredenoord aan te geven (i) welke Overeenkomst partijen hebben gesloten waaruit de garantieverplichting zou voortvloeien en (ii) aan te geven en deugdelijk te onderbouwen welk gebrek aan het Product zou kleven.

7. Indien de te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt, is Bredenoord er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren Producten voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld in Nederland. Alle andere technische eisen, welke door de Opdrachtgever aan de te leveren Producten worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever uitdrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 4. Gebruik

1. Zolang er een eigendomsvoorbehoud van Bredenoord op de Producten rust, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.

2. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig de bestemming en onderhoudsvoorschriften zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden, behoudens normale slijtage en verouderingen. Alle kosten voor onderhoud aan de Producten komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bredenoord geen verandering in en/of aan Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan en/of op de Producten aanbrengen.

4. Het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Bredenoord, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend om die werkzaamheden zelf te (laten) verrichten.

Artikel 5 Risico

1. Het risico van de door Bredenoord af te leveren Producten is voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van de aflevering, bedoeld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

Specifieke bepalingen voor montage en installatie

Artikel 1. Algemeen

1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen die omschreven staan in het deel “Algemeen” en gelden voor iedere Overeenkomst waarbij partijen zijn overeengekomen dat door Bredenoord montage en/of installatiewerkzaamheden met betrekking tot een Product worden verricht.

2. Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het onderdeel Algemeen en deze specifieke bepalingen, prevaleren deze specifieke montage- en installatievoorwaarden. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en deze specifieke bepalingen, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 2. Montage en installatie

1. Alle inrichtingen en/of voorzieningen op de Gebruikslocatie die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren Producten en/of de juiste werking van de Producten in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Bredenoord, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Afgezien van deze laatst vermelde uitzondering is de Opdrachtgever tegenover Bredenoord volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorengenoemde inrichtingen en/of voorzieningen.

2. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van Bredenoord, zodra dit op de plaats van bestemming is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien Bredenoord het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en Bredenoord zulks tijdig aan de afnemer/Opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. de Gebruikslocatie waar het Werk wordt gerealiseerd voldoet aan alle wettelijke eisen en veiligheidsvoorschriften;;

c. de vereiste vergunningen zijn verkregen en aanwezig zijn vóór de aanvang van de door Bredenoord te verrichten werkzaamheden op de locatie waar de te verrichten werkzaamheden zullen worden verricht en alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen worden nageleefd;

d. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport;

e. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;

f. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig zijn;

g. gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting enz. en horizontale en verticale transport op de bouwplaats tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;

h. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen op grond van de Arbowet- en regelgeving voorgeschreven voorzieningen zijn genomen en worden gehandhaafd;

i. bij aanvang van en tijdens montage gezonden goederen op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van het niet naleven van de in vorige lid genoemde verplichtingen, alsmede verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Bredenoord, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

4. Wanneer Opdrachtgever haar verplichtingen, zoals omschreven in de vorige leden, niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle voor Bredenoord uit de vertraging voortvloeiende schade en is Bredenoord verder gerechtigd om de levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met het tijdverlies dat door toedoen (of nalaten) van Opdrachtgever is veroorzaakt.

Artikel 3 Test van het Werk, overnamebeproeving

1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de in de Overeenkomst voorziene testen die voor installatie van het Werk moeten plaatsvinden uitgevoerd bij Bredenoord. Bredenoord geeft de Opdrachtgever een schriftelijk rapport over de uitkomst van de test(en). Opdrachtgever mag op haar verzoek bij de door Bredenoord uit te voeren testen aanwezig zijn.

2. Indien voor deugdelijke af- of oplevering van het Werk door Bredenoord noodzakelijk is dat het Werk wordt getest door proefdraaien van het Werk, is Opdrachtgever verplicht Bredenoord, na de bedrijfsvaardige opstelling, in de gelegenheid te stellen het proefdraaien te verrichten of doen verrichten door Opdrachtgever, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen die Bredenoord nodig acht. Indien als gevolg hiervan de bedrijfsvoering van Opdrachtgever moet worden verstoord blijven de daaraan verbonden kosten voor Opdrachtgever. Indien niet anders overeengekomen vindt de test van het Werk plaats tijdens kantooruren op de locatie van het Werk.

3. Indien voor de test van het Werk een overnamebeproeving is overeengekomen, is hetgeen hierboven onder b van dit lid van Overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever wordt geacht na afloop van de controle van de test, montage c.q. inbedrijfsstelling na het proefdraaien het Werk te hebben aanvaard. Kosten die ontstaan, doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, alsmede de kosten van de overnamebeproeving, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 Wijzigingen in het Werk

1. Wijzigingen in het Werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

b. door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

2. Wijzigingen in het Werk resulteren in ieder geval in meerwerk als wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege welke hogere eisen aan het Werk stellen dan in de Overeenkomst is bepaald leiden tot wijzigen in het Werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen.

3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 5 Oplevering van het Werk en risico overgang

1. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;

b. na voltooiing van een test als bedoeld in artikel 3 van deze specifieke bepalingen;

c. Bredenoord schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de test als bedoeld in artikel 3 van deze specifieke bepalingen is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de test al dan niet is voltooid Overeenkomstig de specificaties van het Werk;

d. de Producten door Opdrachtgever in gebruik zijn genomen. Indien Opdrachtgever een deel van de Producten in gebruik neemt, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

e. Bredenoord schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het Werk al dan niet is goedgekeurd;

f. opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het Werk niet in de weg staan; of

g. opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op basis van kennelijk ongegronde klachten.

2. Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed, dan is zij verplicht dit terstond onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Bredenoord. Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed, dan zal zij Bredenoord in de gelegenheid stellen het Werk binnen een voor Bredenoord redelijke termijn opnieuw op te leveren.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan niet opgeleverde delen van het Werk, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het Werk, en Opdrachtgever vrijwaart Bredenoord, haar bestuurders, werknemers, en de door Bredenoord voor de uitvoering van het Werk ingeschakelde partijen voor aanspraken van derden ter zake deze schade.

Specifieke bepalingen voor onderhoud

Artikel 1 Algemeen

1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen die omschreven staan in het deel “Algemeen” en gelden voor iedere Overeenkomst waarbij partijen zijn overeengekomen dat door Bredenoord onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot een Product worden verricht.

2. Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het onderdeel Algemeen en deze specifieke bepalingen, prevaleren deze specifieke onderhoudsvoorwaarden. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en deze specifieke bepalingen, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 2 Onderhoud

1. Opdrachtgever wordt geacht de Producten, ongeacht leverancier, in goede staat en onderhoudstoestand te houden. Opdrachtgever zal de Producten Overeenkomstig de bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden door het onderhoud conform de onderhouds-voorschriften zoals onder meer omschreven in de handleidingen stipt en deugdelijk na te komen.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de noodzakelijke dagelijkse onderhoud, zoals omschreven in de onderhavige serviceovereenkomst (BSO) voor de Producten. Het staat de Opdrachtgever zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet vrij om het onderhoud, dat op grond van de Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van Bredenoord valt, zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren op straffe van verval van verantwoordelijkheid voor Bredenoord voor reeds uitgevoerd onderhoud.

3. Opdrachtgever zal Bredenoord onverwijld Schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan de Producten of Opdrachtgever geeft Bredenoord in dat bericht de in de BSO omschreven termijn om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Bredenoord komend gebrek.

4. Bij door Bredenoord uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel gedogen, zal Bredenoord tevoren met Opdrachtgever overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van Opdrachtgever buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van Bredenoord, zodra dit op de plaats van bestemming is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien Bredenoord het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en Bredenoord zulks tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing en aan de wettelijke eisen voldoende voorzieningen voor het personeel van Bredenoord aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport;

d. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor het verrichten van de werkzaamheden;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig zijn;

f. gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting en het horizontale en verticale transporttijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en wettelijk voorgeschreven voorzieningen zijn genomen en worden gehandhaafd;

h. De vereiste vergunningen zijn verkregen en aanwezig zijn vóór de aanvang van de door Bredenoord te verrichten werkzaamheden op de locatie waar de te verrichten werkzaamheden zullen worden verricht en alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen worden nageleefd

i. terstond alle instructies van Bredenoord op te volgen die voor de ter verrichten onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van het niet naleven van de in vorige lid genoemde verplichtingen, alsmede verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Bredenoord, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het Werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

7. Bij niet voorzien onderhoud geeft Bredenoord op verzoek van de Opdrachtgever, nadat zij de oorzaak heeft opgespoord, maar nog voordat zij met enig ander werk is begonnen, een prijsindicatie. Die indicatie is niet bindend, maar Bredenoord informeert opdrachtgever zodra duidelijk wordt dat de uiteindelijke prijs meer dan 10% hoger zal liggen dan de indicatie. Indien de opdrachtgever na ontvangst van de indicatie of van de laatstgenoemde informatie besluit dat het onderhoud niet moet worden uitgevoerd, zal zij desondanks Bredenoord voor het reeds door deze verrichte werk betalen.

8. Opdrachtgever geeft Bredenoord reeds nu onvoorwaardelijke toestemming voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en onderhoud, waarbij de loon- en materiaalcomponent exclusief btw de som van € 500,00 niet te boven gaan.