Definities

Artikel 1.
1. Het Portaal: het digitale platform van Bredenoord, wat te bereiken is via de website www.mijn.bredenoord.com. Ook wel Klantportaal genoemd.
2. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden van Bredenoord.
3. Account: het account dat aangemaakt is om toegang te krijgen tot het persoonlijke gedeelte op het Portaal van Bredenoord.
4. De Gebruiker: degene die gebruik maakt van het Portaal van Bredenoord en/of de op het Portaal aangeboden diensten.
5. Gebruikersnaam: het persoonlijke emailadres, waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn wachtwoord kan inloggen op zijn Account.
6. Bredenoord: de besloten vennootschap, hierna te noemen Bredenoord B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08053082 te Apeldoorn en gevestigd op Zutphensestraat 319 te Apeldoorn.

Algemeen

Artikel 2.
Het Portaal is een digitaal platform. Via het Portaal kan je als Gebruiker onder andere een persoonlijke account, maar ook voor andere gebruikers van hetzelfde bedrijf aanmaken en gebruik maken van de diensten die worden aangeboden door Bredenoord.

Toepasselijkheid

Artikel 3.
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van het Portaal. Door middel van deze overeenkomst accepteer je als Gebruiker de Gebruikersvoorwaarden van het Portaal en stem je in met de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden.

Aanmelding, registratie en gebruik

Artikel 4.
Bij aanmelding als gebruiker ontvang je een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt ontvangen voor toegang tot het klantenportaal. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen. De Gebruiker dient zich bij het gebruik van het Portaal volledig te houden aan alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving. Je mag het klantenportaal alleen gebruiken voor zakelijke, niet-commerciële doeleinden.

Artikel 5.
Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 4, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Telefonisch: Backoffice Rental, telefoon 055 – 301 85 01 Maandag tot en met vrijdag 8.00 uur - 17.00 uur
  • E-mail: Via het contactformulier
  • Online: Via 'MijnBredenoord' (kies na inloggen voor 'Contact’ in het drop down menu recht bovenin)
  • Post: Bredenoord Apeldoorn, Backoffice Rental Postbus 20122, 7302 HC Apeldoorn

Veiligheid

Artikel 6.
1. De gebruiker neemt zelf alle nodige maatregelen om veilig gebruik te maken van het Portaal. Je dient er voor te zorgen dat de software op de computer altijd up-to-date is en dat je computer beveiligd is met beveiligingssoftware.

2. De Gebruiker mag alleen zelf de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken.

3. Houdt gebruikersnaam en wachtwoord uniek voor het Portaal en deel deze niet met anderen.

Beschikbaarheid

Artikel 7.
1. Bredenoord is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Portaal aan te brengen.

2. Bredenoord is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig gesteld te worden, op ieder moment benodigde onderhoud aan het Portaal te houden.

4. Bredenoord is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om het Portaal te gebruiken en/of te lezen. Bredenoord garandeert niet dat het Portaal te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Bredenoord is niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het niet beschikbaar zijn van het Portaal.

5. Bredenoord is gerechtigd eenzijdig aanvullende wijzigingen te doen. Bredenoord is gerechtigd het Portaal aan te vullen en/of te wijzigen en op elk moment stop te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 8.
1. Zonder onze voorafgaande toestemming mag je geen gegevens van het Portaal kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de gegevens van het klantenportaal publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

2. De intellectuele eigendom met betrekking tot het Portaal berust uitsluitend bij Bredenoord. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan de inhoud van de website en het Portaal, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.. Deze zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bredenoord of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid

Artikel 9.
Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op het Portaal en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens. Door gebruik van het Portaal aanvaard je de verplichting tot volledige schadeloosstelling van Bredenoord, als Bredenoord schade lijdt doordat jij je niet stipt houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart hiermee Bredenoord.

Artikel 10.
1. De informatie op het Portaal wordt door Bredenoord met de nodige zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig/onjuistheden bevat. In dat geval is Bredenoord nimmer aansprakelijk ten opzichte van de Gebruiker.

2. Bredenoord is verder niet aansprakelijk voor:
Schade die is opgelopen door technische onderbrekingen en/of storingen op de website
- De niet volledig of correcte naleving van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of wet- en/of regelgeving.

Klachten

Artikel 11.
Klachten kun je elektronisch kenbaar maken via de aanklikbare individuele bezwaarknop of via het reactieformulier op onze website. Omschrijf en onderbouw je klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden. Is er geen bezwaarknop beschikbaar, dan kun je jouw klacht indienen op de manier die in artikel 5 is aangegeven.

Artikel 12.
Onze Support afdeling neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 werkdagen antwoord. Als je het oneens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je jouw bezwaar binnen 30 werkdagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij Bredenoord; T.a.v. Backoffice Rental, Postbus 20122, 7302 HC Apeldoorn. Bredenoord laat jou binnen 30 werkdagen na ontvangst van je bezwaar weten of, en zo ja, op welke wijze wij aan jouw bezwaar tegemoet zullen komen.

Privacy

Artikel 13.
De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring, te vinden op de website van Bredenoord. Daarin staat ook ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht

Artikel 14.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht en is uitsluitend de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd.

Wijzigingen

Artikel 15.
Bredenoord heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen. De meest actuele Gebruikersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bredenoord.