Algemene Verhuurvoorwaarden van Bredenoord B.V.

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verhuurvoorwaarden van BREDENOORD bv., zoals gedeponeerd bij de KvK onder nummer 03/2120528.

Download hier de Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bredenoord: de besloten vennootschap Bredenoord B.V. of de daaraan gelieerde rechtspersonen, die deze voorwaarden van toepassing verklaren.

Aanvraag: een schriftelijk of mondeling verzoek van de Huurder om Materiaal en/of Diensten van Bredenoord te huren c.q. af te nemen.

Diensten: de economische activiteiten en intellectuele inspanningen die Bredenoord aanbiedt aan Huurder, niet zijn activiteiten en inspanningen van stoffelijke aard. De diensten zijn door Bredenoord nader beschreven in de Offerte en/of Overeenkomst.

Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar het Materiaal zal worden geleverd.

Gegevens: (al dan niet) van de Offerte en/of Overeenkomst deel uitmakende afbeeldingen, tekeningen, schetsen, catalogi, constructies, ontwerpen, modellen, beschrijvingen, berekeningen, hard- en software, programmatuur, adviezen, analyses, rapporten, (installatie)voorschriften, handleidingen, instructies, technische informatie en dergelijke, alles in de ruimste in des woords. Onder gegevens wordt tevens verstaan alle gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Bredenoord verzamelde data, informatie, bestanden en overige gegevens als gevolg van het gebruikmaken van het Materiaal door Huurder.

Gebrek(en): een aan Bredenoord toe te rekenen mankement of defect aan het Materiaal, dat al vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

Huurder: de (rechts)persoon die met Bredenoord een Overeenkomst heeft gesloten of een Offerte van Bredenoord ontvangt of anderszins als wederpartij van Bredenoord optreedt, waarbij Bredenoord als Bredenoord optreedt.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten, ongeacht of die kunnen worden geregistreerd, en aanvragen tot dergelijke rechten die behoren tot of worden gebruikt in of voor Bredenoord.

Materiaal: al het door Bredenoord aan Huurder verhuurde of te verhuren materiaal, die nader beschreven is in de Offerte en/of Overeenkomst.

Offerte: vrijblijvende op schrift gestelde aanbod door Bredenoord aan (potentiële) Huurder.

Opleverstaat: rapport dat wordt gemaakt door Bredenoord en Huurder bij de levering (de afleverbon) en/of teruggave (de retourbon) van het Materiaal door de Huurder.

Schadestaat: rapport dat wordt gemaakt na inspectie van het retour gekomen Materiaal door Bredenoord waarbij gebreken zijn geconstateerd die niet zijn opgenomen in de Opleverstaat.

Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Bredenoord en Huurder Schriftelijk gesloten wordt en waarop deze algemene verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn verklaard.

Schriftelijk: door middel van een papieren of digitaal document, afkomstig van (gevolmachtigde) vertegenwoordigers van Bredenoord (en/of Huurder).

Werkafspraken: document waarin Bredenoord en Huurder nadere afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop partijen uitvoering aan de Overeenkomst geven.

Artikel 2 De toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Bredenoord en op alle Overeenkomsten, hoe ook genaamd, die gesloten worden tussen Bredenoord en Huurder betreffende de verhuur van Materiaal en de levering van Diensten door Bredenoord aan Huurder.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Bredenoord zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
 3. Wijziging van en aanvulling op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen Schriftelijk zijn ondertekend.
 4. De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande Schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
 5. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Huurder wordt door Bredenoord niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Naast deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn afzonderlijke Gebruiksvoorwaarden voor de door Bredenoord voor Huurder toegankelijk gemaakte portal van toepassing. Aanvaarding daarvan door de hoofdgebruiker en gebruikers van Huurder is noodzakelijk, voordat de portal door de Huurder kan worden gebruikt.
 1. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
  op 1 mei 2024 en aldaar op te vragen onder vermelding van nummer 08053082.

Artikel 3 Offertes en acceptatie

 1. Aanvragen van de Huurder vormen een aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst. De Overeenkomst komt in dat geval tot stand door Schriftelijke acceptatie door Bredenoord van de Aanvraag van de Huurder.
 2. De Overeenkomst komt voorts tot stand op het moment dat de Huurder een Offerte of aanbod van Bredenoord heeft geaccepteerd, tenzij Bredenoord de Offerte en/of het aanbod binnen een termijn van drie werkdagen na de aanvaarding door de Huurder herroept.
 3. De inhoud van alle bij Offerte verstrekte Gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch is nimmer bindend voor Bredenoord. Offertes zijn gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie.
 4. Door Bredenoord verstrekte en gedurende de looptijd van de Overeenkomst verzamelde Gegevens blijven c.q. worden eigendom van Bredenoord. Deze Gegevens mogen door Huurder zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden.

Artikel 4 Werkafspraken

 1. Onlosmakelijk met de Overeenkomst en deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn verbonden de Werkafspraken, welke tussen partijen worden gemaakt en die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien er onverhoopt sprake zou zijn van een tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten, geldt de volgende rangregeling waarbij de eerder genoemde voor de later genoemde gaat;
 • de Overeenkomst;
 • de Algemene Verhuurvoorwaarden;
 • de Werkafspraken.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Overeenkomst door Bredenoord is verzonden, dan wel de Overeenkomst door Huurder is ondertekend, het Gehuurde zonder Schriftelijk protest in ontvangst neemt of op andere wijze wordt bevestigd.
 2. Indien de Huurder de Overeenkomst niet heeft ondertekend, wordt de Huurder geacht met de inhoud van de Overeenkomst in te stemmen, tenzij hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de Overeenkomst Schriftelijk aan Bredenoord laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. Ook indien de Huurder het Materiaal binnen deze termijn zonder Schriftelijk protest in ontvangst neemt, wordt de Huurder geacht met de Overeenkomst akkoord te gaan.
 3. In het geval van werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen Offerte wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Bredenoord heeft het recht om eenzijdig minimaal één werkdag voor aanvang van de overeengekomen termijn van levering van het Materiaal de leveringstermijn te wijzigen, de leveringsomvang te beperken en in het uiterste geval de Overeenkomst te annuleren. Indien Bredenoord van dit (eenzijdige) recht gebruik maakt, is zij nimmer enigerlei bedrag aan schadevergoeding aan de Huurder verschuldigd. Bredenoord zal zich evenwel tot het uiterste inspannen om voor de Huurder een passende oplossing te zoeken in het geval dat zij genoodzaakt is om van het annuleringsrecht gebruik te maken.
 5. Huurder kan, tenzij anders is overeengekomen, de Overeenkomst tot één werkdag vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het Materiaal Schriftelijk kosteloos annuleren. Nadien is Schriftelijk annuleren mogelijk, maar Huurder is 100% van het netto huur dagtarief, inclusief de gemaakte transportkosten verschuldigd.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief transport, verpakking, aflevering, ontmanteling, verzekering, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 1. De prijzen zijn exclusief bronbelasting van welke aard dan ook, tenzij deze (bron)be-lasting in Nederland zou kunnen worden teruggevorderd/teruggevorderd op grond van het toepasselijke belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende landbestemming van de Huurder door het indienen van de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting van de betreffende Huurder.
 2. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, tol- en overtochtkosten en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft Bredenoord het recht de overeengekomen prijzen te verhogen.
 1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Bredenoord door het uitblijven van gegevens of instructie of andere bij de Huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is Bredenoord gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.
 2. Indien het Materiaal meer of minder uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen, dient Huurder Bredenoord daarvan direct Schriftelijk in kennis te stellen en is Huurder de daarmee overeenstemmende meer of minder huurprijs aan Bredenoord verschuldigd.

Artikel 7 Betaling

 1. De betaling van de facturen van Bredenoord dient op de vervaldata, welke is vermeld in de Overeenkomst en/of de facturen, zonder enige korting, inhouding of verrekening door Huurder te geschieden. Huurder is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. Bredenoord is gerechtigd om tussentijds te factureren.
 2. Indien Huurder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Bredenoord heeft voldaan, is de Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Huurder in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Huurder vertragings-rente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Bredenoord op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.
 3. Alle met de incasso van de door Bredenoord gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de (buiten)gerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- exclusief omzetbelasting.
 4. Huurder is - indien Bredenoord daarvoor gegronde redenen heeft - bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Bredenoord telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen zoals aangegeven door Bredenoord en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen. Bredenoord is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Huurder.
 5. Indien Huurder nalaat om één of meer voorschotbetalingen aan Bredenoord te voldoen en/of weigert zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen jegens Bredenoord, kan Bredenoord het ter beschikking stellen van het Materiaal (waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt verstaan: gebruik, onderhoud en reparatie) opschorten totdat Huurder één of meer voorschotbetalingen heeft voldaan of de gevraagde zekerheid heeft gesteld.
 6. Facturen worden geacht door Huurder te zijn geaccepteerd, indien Bredenoord hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum Schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Huurder tot gevolg.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging

 1. In geval dat:
 1. Huurder haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of
 2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Huurder of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Huurder wezenlijk wijzigt naar de mening van Bredenoord; of
 3. Huurder enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Bredenoord niet of niet geheel nakomt; of
 4. Huurder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 5. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Huurder,

wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Huurder jegens Bredenoord onmiddellijk opeisbaar zijn. Bredenoord is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Bredenoords overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. Bredenoord is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Huurder in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

 1. In geval zich een situatie voordoet als bedoeld in dit lid 1 is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Materiaal terug te nemen c.q Diensten te staken, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Materiaal weer terug te leveren aan Huurder of Diensten te hervatten. In een geval zoals omschreven in lid 1 is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde het Materiaal in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Bredenoord in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Bredenoord zijn geleverd die zich in, aan of bij het Materiaal bevinden tijdig te verwijderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Huurder en verzekering

 1. Huurder is tegenover Bredenoord volledig aansprakelijk en zal Bredenoord volledig schadeloos stellen voor alle schade aan het Materiaal, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door verlies, diefstal, opzet, grove nalatigheid of schuld van Huurder of derden.
 2. Huurder is verplicht om vanaf het moment van aflevering tot en met het einde van de Overeenkomst het Materiaal deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade.
 3. Voor rekening van Huurder zijn de door of namens Bredenoord gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Materiaal. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van Huurder wordt uitgevoerd, door een door Bredenoord aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Bredenoord wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, wordt een expertise door Bredenoord uitgevoerd.
 4. Huurder zal Bredenoord of de door Bredenoord ingeschakelde derden schadeloos stellen en vrijwaren voor schade die zij lijden c.q. mochten lijden door dood of letsel, schade aan andere eigendommen dan het Materiaal van Bredenoord of schade aan eigendommen van derden, ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik van het Materiaal gedurende de periode dat Huurder hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.
 5. Indien Huurder zelf voor transport van het Materiaal zorg draagt (en het Materiaal dus bij Bredenoord ophaalt en aflevert):
  1. is het transport van het Materiaal voor rekening en risico van Huurder;
  2. is Huurder verplicht om het Materiaal gedurende het transport deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade;
  3. zal Huurder Bredenoord volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle schade die zij of derden lijden c.q. mocht lijden, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door verlies, diefstal, opzet, grove nalatigheid of schuld van Huurder of de door haar ingeschakelde transporteur(s);
  4. verklaart Huurder op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen en deze wet- en regelgeving te allen tijde te zullen eerbiedigen.
 6. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de Overeenkomst. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade is ontstaan voor of na retournering van het Materiaal door Huurder aan Bredenoord.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Bredenoord

 1. De aansprakelijkheid van Bredenoord uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige anderen hoofde is beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder door Bredenoord afgesloten verzekeringspolis tot uitkering komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bovengenoemde verzekering plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van Bredenoord, onverminderd hetgeen verder in dit artikel is geregeld, is beperkt tot de waarde van de prestatie (excl. btw) met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (dat wil zeggen, een huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) .
 3. Verder is de aansprakelijkheid van Bredenoord uitdrukkelijk beperkt tot schade aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een Gebrek aan het Materiaal of door opzet of grove schuld van Bredenoord.
 4. In ieder geval is de aansprakelijkheid voor (overige) gevolgschade en vermogens-schade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving, reputatieschade en/of vertragingsschade, uitdrukkelijk door Bredenoord uitgesloten.
 5. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Bredenoord als haar bestuur, werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere aan Bredenoord gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel Bredenoord is aansprakelijk voor schade van Huurder in verband met de verhuur, werkzaamheden of Diensten.
 6. Huurder zal Bredenoord vrijwaren voor vorderingen en eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het Materiaal.
 7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum, althans vanaf de datum waarop Huurder redelijkerwijs op de hoogte was of redelijkerwijs had moeten zijn van de schade, tenzij de Huurder de Schade Schriftelijk en gemotiveerd aan Bredenoord heeft gemeld. Dit geldt onverminderd de voor Huurder geldende plicht om over gebreken en andere tekortkomingen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen bekwame tijd, Schriftelijk en onder opgave van rechten te klagen bij Bredenoord, op verval van alle rechten van Huurder met betrekking tot het desbetreffende Gebrek of de desbetreffende tekortkoming.
 8. Ieder (vermeend) vorderingsrecht van de Huurder jegens Bredenoord, betrekking hebbend op schade als bedoeld in dit artikel vervalt, indien:
  1. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in artikel 10 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Bredenoord ter kennis zijn gebracht;
  2. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan Bredenoord verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. Huurder het Materiaal niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt of onderhouden;
 1. aan Bredenoord geen mogelijkheid tot (contra-)expertise is verleend.

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien Bredenoord haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is Bredenoord niet aansprakelijk voor enige schade van Huurder en wordt de nakoming van de verplichtingen van Bredenoord opgeschort tot het moment dat Bredenoord weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt, is Bredenoord gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor Bredenoord tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot - brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, (overheidsmaatregelen als gevolg van) pandemieën, storingen in het bedrijf van Bredenoord of in dat van toeleveranciers, problemen met de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Bredenoord en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bredenoord kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van Bredenoord wordt tevens geacht overmacht te zijn van Bredenoord.
 4. Indien Bredenoord bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 Varia

 1. Bredenoord is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of Materiaal van derden in te huren.
 2. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Bredenoord aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 3. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent het intellectuele eigendom van Bredenoord, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het verhuurde Materiaal te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen.
 4. Bredenoord behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en het Materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Bredenoord worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Bredenoord.
 5. Het is Huurder zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Materiaal van Bredenoord te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotiedoeleinde(n) voor Huurder en/of voor derden.
 6. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplichten partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden.

Artikel 13 Specifieke bepalingen voor Diensten

 1. Dit artikel 13 geldt naast de overige bepalingen van deze Algemene Verhuurvoorwaarden. Voor zover er sprake is van strijd tussen de bewoordingen van dit artikel 13 en de overige bepalingen, gaat dit artikel 13 voor op de andere bepalingen voor zover het gaat om door Bredenoord te leveren of geleverde Diensten.
 2. Alle door Bredenoord te verrichten Diensten betreffen inspanningsverplichtingen. De uitkomsten van de Diensten zijn onder meer afhankelijk van de door de Huurder aangeleverde Gegevens. Bredenoord mag vertrouwen op de juistheid van alle Gegevens die door of namens Huurder zijn of worden verstrekt en is niet verplicht de juistheid, volledigheid en/of rechtmatigheid van de verstrekking van die Gegevens door de Huurder te controleren of te verifiëren.
 3. Een Dienst strekt niet verder dan de aanbeveling van een aan Bredenoord verbonden medewerker gebaseerd op de actuele kennis en ervaring die de desbetreffende medewerker heeft opgedaan binnen de kring van de bij Bredenoord beschikbare apparatuur, materiaal en programmatuur. Bredenoord beschikt voor de verstrekking van Diensten in[A1] het algemeen over medewerkers en opdrachtnemers die ervaring hebben met het door Bredenoord mogelijk in te zetten materiaal en inzicht in de verbruiks- en uitstootcijfers van dergelijk materiaal. De verplichtingen van Bredenoord in het kader van advisering strekken zich niet uit tot een analyse of vergelijking van gegevens met andere apparatuur, materialen, kennis en data dan die waarover de desbetreffende medewerker van Bredenoord kan beschikken en Bredenoord verstrekt geen enkele garantie ter zake, hoe ook genaamd.
 4. Een Dienst is uitsluitend bestemd voor Huurder en mag niet worden verstrekt aan derden, tenzij en dan voor zover Bredenoord daarvoor Schriftelijk haar toestemming heeft verleend. Indien Bredenoord een dergelijke toestemming verleent, doet zij dat onder de navolgende voorwaarden:
  1. Bredenoord aanvaardt daarmee geen zorgplicht jegens die derde(n),
  2. Die derde(n) dient(en) vooraf Schriftelijk te verklaren Bredenoord niet aansprakelijk te zullen stellen, te erkennen dat uitsluitend Bredenoord het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en andere van Bredenoord afkomstige documentatie toekomt en de Dienst en andere van Bredenoord afkomstige documentatie geheim te zullen houden en niet verder te zullen verspreiden,
  3. Huurder vrijwaart Bredenoord op eerste Schriftelijke verzoek van Bredenoord in en buiten rechte van en stelt Bredenoord schadeloos voor alle aanspraken van derden, schade en kosten die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met die verstrekking aan derden.
 5. Een Offerte voor het verrichten van Diensten bevat een uurtarief voor de desbetreffende medewerker(s) van Bredenoord of een vaste vergoeding voor de Diensten of delen daarvan. In geval van een vaste vergoeding zal de Huurder bij voortijdige beëindiging van de Diensten voor de verrichte inspanningen het bij Bredenoord gebruikelijke uurtarief verschuldigd zijn, ongeacht de oorzaak of aanleiding voor deze beëindiging of het (tussen-)resultaat van de Diensten.
 6. Eventuele besluiten van of namens Huurder komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder. De aansprakelijkheid van Bredenoord wegens tekortkomingen in de uitvoering van een Dienst is te allen tijde beperkt tot directe schade van Huurder tot ten hoogste het bedrag dat voor de desbetreffende Dienst in rekening is gebracht en is betaald door Huurder, tenzij er sprake van is dat de schade van Huurder is veroorzaakt door opzet of daaraan gelijk te stellen mate van grove schuld (bewuste roekeloosheid) van de directie van Bredenoord. Huurder vrijwaart Bredenoord op eerste Schriftelijke verzoek van Bredenoord in en buiten rechte van en stelt Bredenoord schadeloos voor alle aanspraken, van schade en kosten van (een) derde(n), groepsmaatschappijen van Huurder daaronder mede begrepen, die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met schade van die derde(n) als gevolg van de Diensten.
 7. De intellectuele eigendomsrechten op Diensten en andere documentatie van Bredenoord blijft te allen tijde berusten bij Bredenoord. Na betaling van de volledige factuur voor de Diensten van Bredenoord door of namens Huurder verstrekt Bredenoord aan de Huurder een niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Dienst en eventuele andere van Bredenoord afkomstige documentatie te gebruiken voor intern gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de desbetreffende documentatie kennelijk is opgesteld.

Artikel 14 Privacy

 1. Eventuele persoonsgegevens die de Huurder aan Bredenoord kenbaar maakt, worden gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, eventuele invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 2. Partijen zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de door hen geldende verplichtingen op grond van de AVG naleven. De wijze waarop Bredenoord met persoonsgegevens omgaat, is vastgelegd in haar privacyverklaring. Deze verklaring is te vinden op de website https://www.bredenoord.com/nl/privacyverklaring/
 3. Partijen garanderen dat de persoonsgegevens die zij met andere partijen delen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, juist, niet bovenmatig en niet onrechtmatig zijn, noch inbreuk maken op rechten van enige derden.
 4. Indien Bredenoord dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal de Huurder Bredenoord desgevraagd onverwijld Schriftelijk informeren over de wijze waarop de Huurder uitvoering geeft aan diens verplichting op grond van de AVG.
 5. Het Materiaal kan zijn uitgerust met Comap, geolocalisatiesystemen en/of trackers ten behoeve van onder meer de bestrijding van diefstal en fraude. Verzamelde locatiegegevens zijn niet voor derden inzichtelijk, maar kunnen door Bredenoord wel gebruikt als bewijs in geval van diefstal, verduistering en fraude.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met Bredenoord gesloten Overeenkomsten en/of Offertes, zullen naar keuze van Bredenoord worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Bredenoord onverminderd het recht van Bredenoord om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Huurder is gevestigd.
 2. Nederlands recht is op de Overeenkomsten en/of Offertes steeds van toepassing.

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Bredenoord is gerechtigd deze Algemene Verhuurvoorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Bredenoord niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Bredenoord dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 2. Huurder is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 3. Bredenoord is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of Materieel aan een derde te verkopen. Huurder geeft hierbij bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan een contractoverdracht.
 4. Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst. Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst altijd bindend.