Algemene Verhuurvoorwaarden van Bredenoord B.V.

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verhuurvoorwaarden van BREDENOORD bv., zoals gedeponeerd bij de KvK onder nummer 03/2120528.

Download hier de Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bredenoord: de besloten vennootschap Bredenoord B.V. of de daaraan gelieerde rechtspersonen, die deze voorwaarden van toepassing verklaren in het kader van een Offerte aan of Overeenkomst met Huurder.
Aanvraag: een schriftelijk of mondeling verzoek van de Huurder aan Bredenoord om Materiaal van Bredenoord te huren.
Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar het Materiaal zal worden geleverd.
Gegevens: (al dan niet) van de Offerte en/of Overeenkomst deel uitmakende afbeeldingen, tekeningen, schetsen, catalogi, constructies, ontwerpen, modellen, beschrijvingen, berekeningen, hard- en software, programmatuur, adviezen, analyses, rapporten, (installatie)voorschriften, handleidingen, instructies, technische informatie en dergelijke, alles in de ruimste in des woords. Onder gegevens wordt tevens verstaan alle gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Bredenoord verzamelde data, informatie, bestanden en overige gegevens als gevolg van het gebruikmaken van het Materiaal door Huurder.
Gebrek(en): een aan Bredenoord toe te rekenen mankement of defect aan het Materiaal, dat al vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
Huurder: de (rechts)persoon die met Bredenoord een Overeenkomst heeft gesloten of een Offerte van Bredenoord ontvangt of anderszins als wederpartij van Bredenoord optreedt, waarbij Bredenoord als Verhuurder optreedt.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten, ongeacht of die kunnen worden geregistreerd, en aanvragen tot dergelijke rechten die behoren tot of worden gebruikt in of voor Bredenoord.
Materiaal: al het door Bredenoord aan Huurder verhuurde of te verhuren materiaal, die nader beschreven is in de Offerte en/of Overeenkomst.
Offerte: vrijblijvende op schrift gestelde aanbod door Bredenoord aan (potentiële) Huurder.
Opleverstaat: rapport dat wordt gemaakt door Bredenoord en Huurder bij de levering (de afleverbon) en/of teruggave (de retourbon) van het Materiaal door de Huurder.
Schadestaat: rapport dat wordt gemaakt na inspectie van het retour gekomen Materiaal door Bredenoord waarbij gebreken zijn geconstateerd die niet zijn opgenomen in de Opleverstaat.
Huurbevestiging: op schrift gestelde vastlegging van de door Bredenoord met de Huurder gesloten Overeenkomst.
Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Bredenoord en Huurder gesloten wordt en waarop deze algemene verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn verklaard.
Schriftelijk: door middel van een papieren of digitaal document, afkomstig van (gevolmachtigde) vertegenwoordigers van Bredenoord (en/of Huurder).
Werkafspraken: document waarin Bredenoord en Huurder nadere afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop partijen uitvoering aan de Overeenkomst geven.

Artikel 2 De toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Bredenoord en op alle Overeenkomsten, hoe ook genaamd, die gesloten worden tussen Bredenoord en Huurder.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Bredenoord zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
 3. Wijziging van en aanvulling op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 4. De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
 5. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Huurder wordt door Bredenoord niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes

 1. Het aanbod van Bredenoord, zoals opgenomen in de Offerte, is geheel vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. De inhoud van alle bij Offerte verstrekte Gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch is nimmer bindend voor Bredenoord. Offertes zijn gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie.
 3. Door Bredenoord verstrekte en gedurende de looptijd van de Overeenkomst verzamelde Gegevens blijven c.q. worden eigendom van Bredenoord. Deze Gegevens mogen door Huurder zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk door Huurder aan Bredenoord worden geretourneerd. Bredenoord behoudt zich tevens alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor, uit welke hoofde dan ook ontstaan.
 4. Een Offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

Artikel 4 Werkafspraken

 1. Onlosmakelijk met de Overeenkomst en deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn verbonden de Werkafspraken, welke tussen partijen worden gemaakt en die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien er onverhoopt sprake zou zijn van een tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten, geldt de volgende rangregeling waarbij de eerder genoemde voor de later genoemde gaat;
  • de Overeenkomst;
  • de Algemene Verhuurvoorwaarden
  • de Werkafspraken.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Bredenoord een Huurbevestiging heeft gemaakt dan wel een Overeenkomst met Huurder heeft gesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Huurbevestiging door Bredenoord is verzonden, dan wel de Overeenkomst door Huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
 2. Huurder wordt geacht met de inhoud van de Huurbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de Huurbevestiging Schriftelijk aan Bredenoord laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. In het geval van werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen Offerte of Huurbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Indien een aanbod door Huurder wordt aanvaard, heeft Bredenoord het recht om eenzijdig minimaal één werkdag voor aanvang van de overeengekomen termijn van levering van het Materiaal de Overeenkomst te annuleren. Indien Bredenoord van dit (eenzijdige) recht gebruik maakt, is zij nimmer enigerlei bedrag aan schadevergoeding aan de Huurder verschuldigd.
 5. Huurder kan, tenzij anders is overeengekomen, de Overeenkomst tot één werkdag vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het Materiaal Schriftelijk kosteloos annuleren. Nadien is Schriftelijk annuleren mogelijk, maar Huurder is alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd:
  - 70% van het nettohuur dagtarief van het Materiaal bij annulering vóór het tijdstip waarop het Materiaal aan Huurder ter beschikking zou worden gesteld en
  - 100% van het nettohuur dagtarief - inclusief de gemaakte transportkosten - indien de annulering plaatsvindt op het moment dat het Materiaal voor transport gereed staat.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief transport, aflevering, ontmanteling, verzekering en service/onderhoud, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, tol- en overtochtkosten en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft Bredenoord het recht de overeengekomen prijzen te verhogen.
 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Bredenoord door het uitblijven van gegevens of instructie of andere bij de Huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is Bredenoord gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.
 4. Indien het Materiaal meer of minder uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen, dient Huurder Bredenoord daarvan direct Schriftelijk in kennis te stellen en is Huurder de daarmee overeenstemmende meer of minder huurprijs aan Bredenoord verschuldigd.

Artikel 7 Betaling

 1. De betaling van de facturen van Bredenoord dient binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening door Huurder te geschieden. Huurder is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. Verhuurder is gerechtigd om tussentijds te factureren.
 2. Indien Huurder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Bredenoord heeft voldaan, is de Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Huurder in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Huurder vertragings-rente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Bredenoord op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.
 3. Alle met de incasso van de door Bredenoord gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de (buiten)gerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- exclusief omzetbelasting.
 4. Huurder is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Bredenoord telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen zoals aangegeven door Bredenoord en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen. Bredenoord is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Huurder.
 5. Indien Huurder nalaat om één of meer voorschotbetalingen aan Bredenoord te voldoen en/of weigert zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen jegens Bredenoord, kan Bredenoord het ter beschikking stellen van het Materiaal (waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt verstaan: gebruik, onderhoud en reparatie) opschorten totdat Huurder één of meer voorschotbetalingen heeft voldaan of de gevraagde zekerheid heeft gesteld.
 6. Facturen worden geacht door Huurder te zijn geaccepteerd, indien Bredenoord hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum Schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Huurder tot gevolg.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging

 1. Indien:
  1. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Materiaal terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Materiaal weer terug te leveren aan Huurder. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde het Materiaal in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Bredenoord in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Bredenoord zijn geleverd die zich in, aan of bij het Materiaal bevinden tijdig te verwijderen.
  2. Huurder haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of
  3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Huurder of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Huurder wezenlijk wijzigt naar de mening van Bredenoord; of
  4. Huurder enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Bredenoord niet of niet geheel nakomt; of
  5. Huurder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
  6. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Huurder, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Huurder jegens Bredenoord onmiddellijk opeisbaar zijn. Bredenoord is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Bredenoord’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. Bredenoord is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Huurder in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 2. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Materiaal terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Materiaal weer terug te leveren aan Huurder. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde het Materiaal in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Bredenoord in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Bredenoord zijn geleverd die zich in, aan of bij het Materiaal bevinden tijdig te verwijderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Huurder en verzekering

 1. Huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan het Materiaal, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door verlies, diefstal, opzet, grove nalatigheid of schuld van Huurder of derden dan wel door enig (al dan niet verborgen) Gebrek aan het Materiaal, behoudens ingeval Bredenoord aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid.
 2. Huurder is verplicht om vanaf het moment van aflevering tot en met het einde van de Overeenkomst het Materiaal deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade.
 3. Huurder zal Bredenoord volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle schade die zij lijden c.q. mochten lijden aan het Materiaal ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door verlies, diefstal, opzet, grove nalatigheid of schuld van Huurder of derden dan wel door enig (al dan niet verborgen) Gebrek aan het Materiaal, behoudens ingeval Bredenoord aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid.
 4. Voor rekening van Huurder de door of namens Bredenoord gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Materiaal. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van Huurder wordt uitgevoerd, door een door Bredenoord aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Bredenoord wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, wordt een expertise door Bredenoord uitgevoerd.
 5. Huurder zal Bredenoord of de door Bredenoord ingeschakelde derden schadeloos stellen en vrijwaren voor schade die zij lijden c.q. mochten lijden door dood of letsel, schade aan andere eigendommen dan het Materiaal van Bredenoord of schade aan eigendommen van derden, ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik van het Materiaal gedurende de periode dat Huurder hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.
 6. Indien Huurder zelf voor transport van het Materiaal zorg draagt (en het Materiaal dus bij Bredenoord ophaalt en aflevert):
  1. is het transport van het Materiaal voor rekening en risico van Huurder;
  2. is Huurder verplicht om het Materiaal gedurende het transport deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade;
  3. zal Huurder Bredenoord volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle schade die zij of derden lijden c.q. mocht lijden, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door verlies, diefstal, opzet, grove nalatigheid of schuld van Huurder of de door haar ingeschakelde transporteur(s);
  4. verklaart Huurder op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen en deze wet- en regelgeving te allen tijde te zullen eerbiedigen.
 7. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de Overeenkomst. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade is ontstaan voor of na retournering van het Materiaal door Huurder aan Bredenoord.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Bredenoord

 1. De aansprakelijkheid van Bredenoord is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Materiaal of door opzet of grove schuld van Bredenoord. Tevens is de aansprakelijkheid van Bredenoord beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving en/of vertragingsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Bredenoord kan nimmer het bedrag ad. € 10.000,-- te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
 3. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Bredenoord als haar werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere aan Bredenoord gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel Bredenoord is aansprakelijk voor schade van Huurder in verband met de werkzaamheden.
 4. Huurder zal Bredenoord vrijwaren voor vorderingeneisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het Materiaal.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 6. Ieder (vermeend) vorderingsrecht van de Huurder jegens Bredenoord, betrekking hebbend op schade als bedoeld in dit artikel vervalt indien:
  1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in artikel 10 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Bredenoord ter kennis zijn gebracht;
  2. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan Bredenoord verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. Huurder het Materiaal niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt of onderhouden;
  4. aan Bredenoord geen mogelijkheid tot (contra-)expertise is verleend.

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien Bredenoord haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is Bredenoord niet aansprakelijk voor enige schade van Huurder en wordt de nakoming van de verplichtingen van Bredenoord opgeschort tot het moment dat Bredenoord weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien de overmacht situatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is Bredenoord gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bredenoord op betaling door Huurder voor reeds door Bredenoord verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor Bredenoord tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot - brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, pandemieën, storingen in het bedrijf van Bredenoord of in dat van toeleveranciers, problemen met de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Bredenoord en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bredenoord kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van Bredenoord wordt tevens geacht overmacht te zijn van Bredenoord.
 4. Indien Bredenoord bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 Varia

 1. Bredenoord is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bredenoord verzamelt en verwerkt informatie betreffende het Materiaal, Huurder en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Huurder (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Huurder en de uitvoering van de Overeenkomst. Bredenoord wordt van alle verwerkte data van rechtswege de (enige) rechthebbende. De persoonsgegevens worden door Bredenoord strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Huurder stemt er voorts mee in dat Bredenoord persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Huurder zal Bredenoord in verband met het bovenstaande, schadeloosstellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten). Huurder kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Bredenoord aangeven dat de gegevens van de Huurder uit de bestanden van Bredenoord dienen te worden verwijderd.
 3. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Bredenoord aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 4. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent het intellectuele eigendom van Bredenoord, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het verhuurde Materiaal te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen.
 5. Bredenoord behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en het Materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Bredenoord worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Bredenoord.
 6. Het is Huurder zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Materiaal van Bredenoord te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Huurder en/of voor derden.
 7. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met Bredenoord gesloten Overeenkomst en/of Offertes, zullen naar keuze van Bredenoord worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Bredenoord onverminderd het recht van Bredenoord om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Huurder is gevestigd.
 2. Nederlands recht is op de Overeenkomst en/of Offertes steeds van toepassing.

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Bredenoord is gerechtigd deze Algemene Verhuurvoorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Bredenoord niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Bredenoord dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 2. Huurder is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 3. Bredenoord is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of Materieel aan een derde te verkopen. Huurder geeft hierbij bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan een contractoverdracht.
 4. Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst. Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst altijd bindend.