Almindelige lejebetingelser


1. DEFINITIONER
I nærværende leje- og leveringsbetingelser har nedenstående udtryk følgende betydning:
• udlejer: Bredenoord A/S-herefter benævnt Bredenoord.
• lejer: Rekvirent af materiel-herefter benævnt lejer.
• lejeperiode: perioden fra levering ved eller på vegne af udlejer eller afhentning ved eller på vegne af lejer indtil den dato, hvor det lejede tages retur af eller på vegne af udlejer eller returneres til udlejer af eller på vegne af lejer.
• lejestop: en periode på mindst tre dage, hvor det lejede ikke anvendes.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Nærværende betingelser gælder for ethvert tilbud og enhver aftale mellem Bredenoord og lejer vedrørende leje og levering af genstande, for hvilke Bredenoord har anført, at nærværende
betingelser skal gælde, medmindre parterne skriftligt har aftalt fravigelser af nærværende betingelser.

3. IKRAFTTRÆDEN
En kontrakt parterne imellem træder i kraft efter Bredenoords udstedelse af en skriftlig ordrebekræftelse, ved parternes underskrivelse af aftalen, eller når Bredenoord har påbegyndt den faktiske gennemførelse af aftalen.

4. BETALINGSBETINGELSER
4.1 Lejen forfalder til betaling senest 14 dage efter fakturadato med lovligt betalingsmiddel på udlejers kontor eller ved indbetaling af de skyldige beløb på udlejers bankkonto.
Såfremt lejer ikke indbetaler det fulde beløb senest 14 dage efter fakturadato, er der tale om misligholdelse fra lejer side. Der tillægges 2% i rente pr. måned fra misligholdelsesdatoen
på de beløb, som lejer skylder, og der opkræves fuld rente pr. påbegyndt måned.

4.2 Betalingen skal falde uden nedslag eller afdragsordning.

4.3 Betalinger foretaget af lejer vil først blive anvendt til betaling af skyldige renter og omkostninger og dernæst til betaling af de fakturaer, der har været forfaldne i længst tid, også i de tilfælde hvor lejer angiver, at betalingen vedrører en senere faktura.

4.4 Udlejer er berettiget til at udstede acontofaktura.

4.5 Lejen er eksklusiv moms, transportomkostninger samt miljø- og
servicebidrag og er i øvrigt i overensstemmelse med den af
Bredenoords anvendte prisliste.

4.6 Hvis det lejede materiel anvendes i flere timer pr. dag eller uge end aftalt, skal lejer øjeblikkeligt underrette Bredenoord herom. Dagsprisen vil herefter blive reguleret jft. gældende prisliste.

4.7 Hvis lejer misligholder en eller flere af sine forpligtelser, er Bredenoord til enhver tid berettiget til at afhente det lejede materiel samt til at opkræve rimelige omkostninger for udenretslig
inkasso hos lejer. Lejer opkræves følgende:
• for de første 25.000 kr. 15 %
• for øvrige beløb op til 45.000 kr. 10 %
• for øvrige beløb op til 120.000 kr. 8 %
• for øvrige beløb op til 450.000 kr. 5 %
• for øvrige beløb 3 %
Hvis Bredenoord kan godtgøre, at denne har afholdt højereomkostninger, som med al rimelighed har været nødvendige, opkræves disse ligeledes.

4.8 For lejemål som har en løbetid på mere end 28 dage, vil der blive opkrævet et depositum for diesel, på første aconto faktura. Dette gælder kun eksterne tanke. Prisen vil blive beregnet til gældende dagskurs. På slutfaktura vil hele depositumbeløbet blive modregnet. Ved eventuelle spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Bredenoord teamet.

5. LEVERING AF DET LEJEDE MATERIEL
5.1 Medmindre andet er aftalt, leverer Bredenoord det lejede materiel på det af lejer angivet sted. Lejer skal sørge for, at stedet er tilgængeligt via en skærvebelagt vej, og at det er egnet til
levering og placering af det lejede materiel.

5.2 En aftalt leveringsdato er ikke en fast leveringsfrist, medmindre dette er skriftligt aftalt. I tilfælde af for sen levering skal lejer skriftligt underrette Bredenoord om misligholdelsen.
Leveringsperioden begynder først, når Bredenoord har modtaget alle de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af lejeaftalen.

5.3 Hvad angår transport af det nødvendige brændstof (diesel) erklærer Bredenoord, at den af Bredenoord bestilte transport skal have de lovmæssigt påkrævede tilladelser, og at transporten
skal udføres i overensstemmelse med de af ADR udstedte regler. Bredenoord erklærer endvidere, at varerne er godkendt til transport, og at de med hensyn til beskaffenhed, specifikation,
(samlet) emballering (IBC eller container) og mærkning skal være i overensstemmelse med ADR.

5.4 Hvis lejer selv arrangerer transporten af det lejede materiel, sker transporten for lejers regning og risiko. Lejer skal holde Bredenoord skadesløs overfor eventuelle krav fra tredjemand i relation hertil.

6. LEJERS FORPLIGTELSER
6.1 Lejer erklærer at have modtaget det lejede materiel i god stand, og at denne returnerer det lejede materiel til Bredenoord efter endt lejeperiode i samme stand, som denne modtog det lejede materiel ved lejeperiodens start.

6.2 Lejer skal anvende det lejede materiel med omhu og omtanke og i overensstemmelse med det tiltænkte formål.

6.3 Lejer må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bredenoord fremleje det lejede materiel, tillade tredjemand at anvende dette, behæfte, afhænde eller adskille og/eller reparere
denne.

6.4 Lejer må ikke transportere det lejede materiel til andre steder end det aftalte leveringssted, med mindre anden aftale foreligger på skrift.

6.5 Hvis tredjemand forsøger at gøre krav gældende i forhold til det lejede materiel, eller hvis det lejede materiel er blevet beskadiget, eller hvis der foreligger omstændigheder, der med rimelighed må anses for at kunne medføre beskadigelse, skal lejer øjeblikkeligt underrette Bredenoord herom.

6.6 Lejer er erstatningsansvarlig for ethvert tab (herunder tab, som skyldes tredjemand, og følgetab) forårsaget af det lejede materiel og for beskadigelse af det lejede materiel i lejeperioden.

6.7 I henhold til bestemmelserne i pkt. 6.6 hæfter lejer, hvis det lejede materiel ikke returneres af lejer i samme stand, som det blev modtaget ved lejeperiodens start, for alle de omkostninger,
som Bredenoord har afholdt i relation hertil (såsom omkostninger til reparation og rengøring), uden præjudice i forhold til Bredenoords øvrige rettigheder.

6.8 I tilfælde af tab, tyveri, beskadigelse eller ødelæggelse af det lejede materiel skal lejer øjeblikkeligt underrette Bredenoord herom. Lejer skal kompensere Bredenoord fuldt ud for ethvert tab. I tilfælde af tab, tyveri, beskadigelse eller ødelæggelse af det lejede materiel skal lejer kompensere Bredenoord for omkostningerne til erstatning af det lejede materiel.

6.9 Eventuelle klager over den måde, hvorpå Bredenoord har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser, skal fremsættes skriftligt af lejer over for Bredenoord senest 5 dage efter lejeaftalens udløb.

6.10 Hvis det lejede materiel ikke returneres til Bredenoord ved udløbet af lejeperioden, er Bredenoord berettiget til at forhøje lejebetalingen med et tilsvarende beløb, og lejer er endvidere forpligtet til at kompensere Bredenoord for alle deraf følgende tab.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER
7.1 Lejer afholder omkostningerne til brændstof og daglig vedligeholdelse af det lejede materiel.
Hvad angår lejede generatorer, omfatter daglig vedligeholdelse følgende:
• kontrol af oliestand mindst en gang daglig før opstart samt, om nødvendigt, påfyldning af olie til maksimalt niveau med et af Bredenoord godkendt oliemærke, 10W-40 multigrade-olie, type ACEA E3, E5.
• daglig kontrol af kølevæskestand i køleren på vandkølede motorer, og, om nødvendigt, påfyldning af kølevæske til det krævede niveau;
• regelmæssig kontrol af den lejede generator for usædvanlige lyde, lækage eller andre unormale forhold, som beskrevet i retningslinjerne på den lejede generator monterede metalplade.

7.2 Hvis det lejede materiel ikke kan anvendes som følge af en defekt, skal lejer stadig betale den fulde leje. Den eneste undtagelse herfor er, hvis Bredenoord øjeblikkeligt underrettes om defekten, hvis det lejede materiel befinder sig inden for en radius af 250 km fra Vejle, og hvis defekten ikke repareres af Bredenoord senest 24 timer efter underretningen. I denne situation skal lejer ikke betale leje, hvis det lejede materiel ikke kan anvendes 24 timer efter underretning om defekten.

7.3 Omkostningerne til vedligeholdelse, reparation og udskiftning afholdes af lejer. I de tilfælde hvor vedligeholdelses-, reparations-og udskiftningsomkostningerne skyldes materiellet eller konstruktionsmæssige fejl eller skyldes normal slitage eller korrosion, afholdes omkostningerne af Bredenoord.

7.4 Bredenoord er i løbet af lejeperioden berettiget til at udskifte den lejede generator med en tilsvarende generator, uden at dette skal give lejer ret til at ophæve nærværende kontrakt eller til at modtage nogen form for kompensation. Lejer skal samarbejde fuldt ud i relation til dette.

8. BREDENOORDS FORPLIGTELSER
8.1 I tilfælde af Bredenoords manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen er Bredenoords erstatningspligt, i det omfang at dette er omfattet af dennes ansvarsforsikring, begrænset til det af forsikringsselskabet udbetalte beløb. Hvis forsikringsselskabet, uanset grunden dertil, ikke udbetaler erstatning, eller tabet ikke er dækket af forsikringspolicen, er
Bredenoords erstatningspligt begrænset til 75.000 kr.

8.2 Bredenoord hæfter ikke for følgetab, såsom driftstab.

8.3 Lejer skal holde Bredenoord skadesløs for krav fra tredjemand i forbindelse med lejers manglende opfyldelse af sine lov- eller kontraktmæssige forpligtelser.

8.4 Bredenoords eventuelle erstatningsansvar over for lejer bortfalder et år efter udløbet af lejeaftalen.

8.5 Den i disse vilkår omfattede ansvarsbegrænsning gælder ikke, såfremt tabene skyldes en forsætlig handling eller grov forsømmelighed fra Bredenoords eller en af dennes ledende medarbejderes side.

9. OPHÆVELSE OG TILBAGETAGNING
9.1 De beløb, som lejer skylder Bredenoord, kan kræves betalt øjeblikkeligt i følgende situationer:
• hvis Bredenoord efter indgåelse af aftalen får kendskab til omstændigheder, som giver Bredenoord god grund til mistanke om, at lejer ikke kan opfylde sine forpligtelser
• i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning
• såfremt Bredenoord har bedt lejer om at stille sikkerhed for opfyldelse af dennes forpligtelser, og denne sikkerhed ikke stilles eller ikke stilles fuldt ud
• såfremt lejer på anden vis misligholder aftalen eller ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen.
I ovennævnte situationer er Bredenoord berettiget til at hæve aftalen og tage det lejede materiel retur, idet lejer fortsat er forpligtet til at kompensere Bredenoord for ethvert tab, denne
måtte have lidt, og uden præjudice i forhold til Bredenoords øvrige rettigheder. Lejer skal samarbejde fuldt ud i forhold til Bredenoords tilbagetagning af det lejede materiel.

9.2 Såfremt en eller flere af de i pkt. 9.1 beskrevne situationer opstår, skal lejer øjeblikkeligt underrette Bredenoord herom. Lejer skal endvidere, i det omfang det er relevant, oplyse over for kurator eller bobestyrer, at det lejede materiel er Bredenoords ejendom.

10. FORCE MAJEURE
10.1 Force majeure har følgende betydning: Omstændigheder, der forhindrer opfyldelse af aftalen, og som ikke kan tilskrives Bredenoord. Dette omfatter (såfremt og i det omfang at disse omstændigheder gør det urimeligt vanskeligt eller umuligt at opfylde kontrakten): Strejke blandt de af Bredenoords medarbejdere, som Bredenoord er afhængig af i forhold til at opfylde aftalen, uforudsigelige driftsstop hos Bredenoord eller anden tredjemand, som Bredenoord er afhængig af, manglende, forsinket eller utilstrækkelig leverance til Bredenoord af varer eller tjenester, som denne er afhængig af for at kunne levere sine egne varer eller tjenester, lovgivning, der forhindrer Bredenoord i at opfylde sine forpligtelser rettidigt og/eller korrekt, usædvanligt højt fravær som følge af sygdom samt generelle transportproblemer.

10.2 I en force majeure-situation er Bredenoords forpligtelser suspenderet.

10.3 Såfremt den periode, hvor force majeure forhindrer Bredenoord i at opfylde sine forpligtelser, varer i mere end tre måneder, er begge parter berettiget til at hæve aftalen uden nogen pligt til at betale kompensation.

10.4 Hvis Bredenoord allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser, inden force majeure-situationen opstår, eller kun delvist kan opfylde sine forpligtelser, er Bredenoord berettiget til at fakturere den allerede opfyldte del særskilt, og lejer skal betale denne faktura, som om det var en særskilt kontrakt.

11. TVISTER
Desuagtet de gældende lovmæssige bestemmelser vedrørende de civile domstoles jurisdiktion skal enhver tvist mellem lejer og Bredenoord, såfremt retten har jurisdiktion, afgøres ved retten.
Bredenoord er ikke desto mindre berettiget til at indbringe en tvist for en domstol, der er kompetent i henhold til loven eller i henhold til en gældende international konvention.

12. GÆLDENDE RET
Enhver aftale mellem lejer og Bredenoord er underlagt dansk ret.