Download hier de werkafspraken

In de Overeenkomst en in onze Algemene Verhuurvoorwaarden staan de rechten en verplichtingen van u als Huurder en van ons als Bredenoord B.V. (“Bredenoord”) omschreven die verband houden met de gesloten Overeenkomst. Hiermee zijn wij er nog niet. Het is van belang dat wij over en weer weten wat wij van elkaar mogen verwachten. Om die reden hebben wij deze Werkafspraken opgesteld, die naast de Overeenkomst, de Algemene Verhuurvoorwaarden (en eventueel de Schadeafkoopregeling) onze rechtsverhouding zullen beheersen.

Indien een woord in deze Werkafspraken met een hoofdletter wordt geschreven, gaat het om een definitie van onze toepasselijke Algemene Verhuurvoorwaarden.

A. Hoe kunt u ons bereiken?

 • U kunt ons op verschillende manieren bereiken:
  - Per telefoon: +31 55 301 8540
  - Per telefoon buiten kantoortijden: +31 55 301 8585
  - Per e-mail: rental@bredenoord.com
  - Per brief: Postbus 20122, 7302 HC Apeldoorn
 • Handige nummers:
  - Ons KvK-nummer: 08053082
  - Ons BTW-identificatienummer NL800573298B01

B. Inspecteren van het materiaal

 • Het Materiaal dat u huurt van Bredenoord wordt door u aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van aflevering. Bij aanvang van de huur maken wij samen een Opleverstaat (de afleverbon). Deze Opleverstaat maakt deel uit van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Materiaal geacht te zijn opgeleverd in de staat die u mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder Gebreken.
 • Bij het einde van de Overeenkomst bent u gehouden het Materiaal op te leveren in de staat die bij aanvang van de Overeenkomst in de Opleverstaat is beschreven. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Materiaal door u bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan Bredenoord opgeleverd in de staat die Bredenoord mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder schade.
 • Vóór het einde van de Overeenkomst, dient het Materiaal door partijen gezamenlijk te worden geteld en geïnspecteerd. Van deze telling en inspectie wordt door partijen (ook) een Opleverstaat (de retourbon) opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de aantallen en de staat van het Materiaal worden vastgelegd.
 • Wij gaan ervan uit dat u aan de telling en inspectie meewerkt door bijvoorbeeld het Materiaal compleet en geordend aan te bieden. Indien dat niet gebeurt, zijn wij bevoegd de inspectie buiten uw aanwezigheid uit te voeren en de Opleverstaat bindend voor partijen vast te stellen. Wij zullen u dan direct daarna een exemplaar van de Opleverstaat sturen.
 • Nadat het Materiaal na het einde van Overeenkomst weer terugkeert bij Bredenoord, zullen wij het Materiaal onverwijld inspecteren. Indien uit deze inspectie blijkt dat er andere gebreken zijn, anders dan die zijn opgenomen in de Opleverstaat, zal Bredenoord u een Schadestaat zenden waarin de noodzakelijk gebleken reparaties worden gemeld.
 • Bredenoord zal de in de Opleverstaat en/of Schadestaat bedoelde werkzaamheden aan het einde van de Overeenkomst (laten) uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op u verhalen.

C. Gebruik van het materiaal

 • Het Materiaal blijft te allen tijde ons eigendom en u mag het Materiaal enkel gebruiken, zoals aangegeven in de Overeenkomst. U bent verplicht het Materiaal gedurende de huurtermijn als een goed huisvader, overeenkomstig de bestemming, zorgvuldig te gebruiken.
 • U dient Bredenoord onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte te stellen indien u het Materiaal meer of juist minder gebruikt of verwacht te gaan gebruiken dan het overeengekomen aantal draaiuren zodat Bredenoord (onder andere) in staat is om het toepasselijke tarief en de onderhoudsintervallen (tijdig) te wijzigen.
 • U dient Bredenoord onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen indien het Materiaal door een derde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Materiaal. Bovendien dient u op het eerste verzoek van Bredenoord mede te delen waar het Materiaal zich bevindt. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde Materiaal, (voorlopige) surseance van betaling of uw faillissement, zult u de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van Bredenoord.
 • U dient het Materiaal enkel te laten gebruiken door (een) gecertificeerd c.q. gekwalificeerd perso(o)n(en) die bekend is/zijn met het Materiaal van Bredenoord. Onder u in de hiervoor omschreven zin wordt ook verstaan: personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder uw verantwoordelijkheid het Materiaal bedienen.
 • Het is u niet toegestaan om, zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord, het Materiaal:
  - Een andere bestemming te geven en/of anders te gebruiken dan bedoeld in de Aanvraag en/of Overeenkomst;
  - geheel of gedeeltelijk te repareren of te demonteren;
  - veranderingen in, aan of op het Materiaal aan te brengen en daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen;
  - instellingen of configuraties van het Materiaal te wijzigen;
  - buiten de Gebruikslocatie te doen brengen of binnen de Gebruikslocatie te verplaatsen;
  - aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of
  in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon;
  - en te verkopen, over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.
 • Verder zal u voor eigen rekening en risico bij (of na) het aangaan van de Overeenkomst (op eerste verzoek daartoe van Bredenoord) ter voorkoming van diefstal en/of beschadiging van het Materiaal en/of Gegevens, adequate maatregelen treffen, zodat derden geen toegang hebben of kunnen verkrijgen tot het Materiaal en/of de Gegevens en/of de Gebruikslocatie.
 • Onder adequate maatregelen wordt onder andere verstaan:
  het opwerpen van fysieke barrières;
  - het installeren van een goed werkende en beveiligde netwerkverbinding;
  - het installeren van een goed werkende en beveiligde internetverbinding;
  - het installeren van een goed werkende telefoonverbinding; het installeren van een goed werkend (inbraak)alarm;
  - het installeren van goed werkende verlichting;
  - het installeren van een goed werkend camerasysteem;
  - en het handhaven van operationele procedures.
 • U zal Bredenoord bij (of na) het aangaan van de Overeenkomst (op eerste verzoek daartoe van Bredenoord) onbeperkt en kosteloos toegang verlenen tot de hierboven genoemde verbindingen, zodat Bredenoord het gebruik van het Materiaal (al dan niet op afstand) kan monitoren en desgewenst kan ingrijpen.
 • U dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het Materiaal. De daaraan verbonden kosten zijn voor uw eigen rekening. Bijkomende kosten zoals heffingen, lasten, belastingen en vergoedingen geheven in verband met (het gebruik van) het Materiaal zijn vanaf ook aflevering van het Materiaal voor uw rekening, ook indien Bredenoord hiervoor wordt aangeslagen.
 • U bent verplicht om het Materiaal, vanaf het moment van aflevering, tegen alle verzekerbare schade, gedurende de gehele duur van de Overeenkomst, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 • U zal het Materiaal te allen tijde op een wijze gebruiken die in overeenstemming is met de door Bredenoord verstrekte Gegevens. In geval van extreme weersomstandigheden, brand, ontploffing en andere calamiteiten zult u te allen tijde de door Bredenoord verstrekte (brand-)veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
 • Wij hebben het recht het Materiaal van tijd tot tijd bij u te controleren. In geval wij van mening zijn dat het Materiaal op een onjuiste wijze wordt gebruikt dan wel wordt verwaarloosd, zijn wij gerechtigd het Materiaal weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op uw kosten.

D. Onderhoud, reparatie en vervanging

 • U bent verplicht ons onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan het Materiaal. Indien u nalaat tijdig aan ons te melden dat onderhoud noodzakelijk is, dan bent u gehouden de door deze nalatigheid ontstane schade te vergoeden.
 • Het periodiek onderhoud, anders dan dagelijks onderhoud, en/of het verrichten van reparaties en/of vervangingen mag uitsluitend door ons geschieden, tenzij aan u Schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten. De kosten van periodiek onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van een materiaal- of constructiefout komen voor onze rekening.
 • U bent verplicht het dagelijks onderhoud uit te voeren en het Materiaal te controleren. De kosten van brandstofgebruik en de kosten van het dagelijks onderhoud zijn voor uw rekening. Ten aanzien van gehuurde aggregaten wordt onder dagelijks onderhoud of controle, verstaan:
  - minimaal eenmaal per etmaal voor het starten het oliepeil controleren en zo nodig, na overleg met Bredenoord, bijvullen tot de bovenste markering, waarbij olie van een 10W40 multigrade type ACEA E3, E5 van een gerenommeerd merk, of een gelijkwaardige olie (afkomstig van één van de grote in Nederland voorkomende oliemaatschappijen) dient te worden gebruikt;
  - het controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur bij watergekoelde motoren en het zo nodig, na overleg met Bredenoord, bijvullen van de radiateur met koelvloeistof tot het vereiste niveau;
  - het voortdurend controleren van het gehuurde aggregaat op afwijkende geluiden, lekkage of andere afwijkingen conform de richtlijnen vermeld op de aan het gehuurde aggregaat bevestigde instructies.
 • U bent te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de aarding van het Materiaal.
 • U bent verplicht ons te allen tijde toegang tot het Materiaal te verschaffen, zodat wij c.q. een door ons aangewezen derde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan verrichten. Bij door ons uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel gedogen, zullen wij tevoren met u overleggen, zodat een voor beide partijen geschikt moment wordt afgesproken om de werkzaamheden uit te voeren. Indien deze werkzaamheden op uw wens buiten normale werktijden plaatsvinden en/of buiten een straal van 250 km van een Bredenoord-locatie, dan komen de extra kosten daarvan voor uw rekening.
 • U zult ons direct Schriftelijk in kennis stellen van Gebreken aan het Materiaal. U geeft ons in dat bericht een redelijke termijn om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor onze rekening komend Gebrek.
 • Wij hebben het recht om het Materiaal tijdens de looptijd van de Overeenkomst te vervangen door een gelijkwaardig Materiaal, zonder dat u dan recht op ontbinding of schadevergoeding heeft. U dient hieraan uw volledige medewerking te verlenen.

E. Aflevering en huurtermijn

 • De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 • De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de "off rent datum") onverminderd ons recht de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van de algemene voorwaarden. Indien het verhuurde Materiaal niet (compleet en in goede staat) aan ons is geretourneerd op de off rent datum, wordt een nieuwe Overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij wij u binnen twee weken na afloop van de oorspronkelijke huurtermijn anders zullen berichten.
 • Tenzij anders wordt overeengekomen, zullen wij het Materiaal afleveren op een door u opgegeven Gebruikslocatie. Wij hebben het recht om het Materiaal op een andere plaats binnen of in de buurt van de Gebruikslocatie af te leveren, bijvoorbeeld als de Gebruikslocatie niet geschikt is (gemaakt) om het Materiaal af te leveren.
 • U dient ervoor zorg te dragen dat:
  - er bij aflevering en ophalen van het Materiaal een bevoegde vertegenwoordiger op de Gebruikerslocatie aanwezig is;
  - de Gebruikslocatie te allen tijde goed bereikbaar is en geschikt is voor aflevering, (ver)plaatsing en ophalen van het gehuurde Materiaal. Er dient minimaal sprake te zijn van een vlakke, stabiele, droge en (ver)harde ondergrond welke het volle gewicht van het Materiaal en het transportmiddel kan dragen;
  - er op de Gebruikslocatie te allen tijde sprake is van adequate en veilige werkomstandigheden;
  - er op de Gebruikslocatie vóór aflevering van het Materiaal voldoende ruimte is gecreëerd voor het manoeuvreren van het in te zetten Materiaal.
 • Indien u zelf voor transport van het gehuurde zorg draagt (en het Materiaal dus bij ons ophaalt), is het transport voor uw rekening en risico. U vrijwaart Bredenoord voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. U zorgt er tevens voor dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen en dat u deze wet- en regelgeving te allen tijde zult eerbiedigen.
 • De levertijd wordt door ons bij benadering vastgesteld. De overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij wij anders zijn overeengekomen.
 • Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke ons bekend waren toen wij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vast hebben gesteld, kunnen wij de levertijd verlengen en/of aanpassen voor zover nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door ons wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 • De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 • Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft u in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit Schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien bij levering niemand aanwezig is, hebben wij het recht om het Materiaal mee terug te nemen. U bent dan de transportkosten en alle andere bijkomende kosten verschuldigd. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Materiaal ter aflevering is aangeboden maar aflevering naar ons oordeel niet mogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering en dan bent u gehouden de overeengekomen vergoedingen aan ons te voldoen.

F. Inspecteren

 • U dient het Materiaal direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele Reclamaties over storingen of gebreken met betrekking tot het Materiaal dienen uiterlijk binnen 24 uur na aflevering Schriftelijk en gemotiveerd aan ons te worden gemeld. Storingen of Gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder konden worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering Schriftelijk en gemotiveerd aan ons te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Huurder om nakoming en/of schadevergoeding of een andere maatregel anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende Gebrek en/of klacht.
 • Indien en voor zover een reclame door u gegrond is conform dit artikel, heeft u recht op (naar vrije keuze van Bredenoord te bepalen) hetzij: (i) kosteloos herstel van het Gebrek of (ii) kosteloze vervanging van het betreffende onderdeel van het Materiaal. Reclamaties worden niet geaccepteerd indien het Gebrek het gebruik van het Materiaal niet zal verhinderen of wezenlijk belemmeren.
 • Reclamaties en klachten anderszins over de werkzaamheden, het Materiaal en/of het factuurbedrag schorten uw betalingsverplichting niet op.

G. Retournering en risico

 • Behoudens Schriftelijke toestemming van Bredenoord mag het Materiaal niet door u worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur. Kosten van een eerdere retourzending komen voor uw rekening.
 • Indien het Materiaal voor het einde van de looptijd van de Overeenkomst wordt geretourneerd aan ons, bent u gehouden ons te betalen op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van het verhuurde Materiaal.
 • U dient ervoor te zorgen dat er een bevoegd persoon aanwezig is voor teruggave van het Materiaal. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kunnen wij het Materiaal toch terugnemen. Indien er een geschil ontstaat over de vraag of het Materiaal in goede staat of het juiste aantal (waaronder ook wordt verstaan het aantal draaiuren) door u is achtergelaten, dient u dat te bewijzen.
 • Het Materiaal dient op de Gebruikslocatie compleet en geordend gereed te staan. Indien dit niet het geval is en er ontstaat daardoor vertraging of er moet zelfs een nieuwe ophaalafspraak worden gemaakt dan is Bredenoord gerechtigd de daaraan verbonden (extra) kosten aan u door te belasten en op u te verhalen.
 • Op u rust de verplichting om bij het retourneren van het Materiaal na te gaan of het Materiaal en de brandstof in de tank(s) van het Materiaal voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke (Nederlandse) normen en indien zulks niet het geval is – op eigen kosten – maatregelen te treffen om alsnog aan die normen te voldoen. Indien u deze verplichting niet nakomt, bent u volledig aansprakelijk voor de door ons geleden en te lijden schade. U heeft geen recht op vergoeding van brandstofkosten in het geval de inhoud van de tank(s) bij het einde van de Overeenkomst groter is dan de inhoud van de tanks(s) bij aanvang van de Overeenkomst. Indien u in het buitenland rode diesel in de tank(s) gebruikt (hetgeen in een aantal gevallen is toegestaan), heeft u de verplichting om, alvorens de tank(s) aan ons te retourneren, buiten Nederland de tank(s) te legen en te reinigen, inclusief de verplichting om een certificaat van een daartoe gecertificeerd bedrijf te overleggen. Indien u in Nederland rode diesel in de tank(s) gebruikt (hetgeen nog maar in een zeer beperkt aantal gevallen is toegestaan), heeft u tevens de verplichting om, alvorens de tank(s) aan ons te retourneren, de tank(s) te legen en te reinigen, inclusief de verplichting om een certificaat van een daartoe gecertificeerd bedrijf te overleggen, tenzij Schriftelijk anders met ons is overeengekomen.
 • Indien is overeengekomen dat u het gehuurde Materiaal bij ons komt afleveren, eindigt de Overeenkomst op het tijdstip waarop het Materiaal door u aan ons is geretourneerd onder de voorwaarde dat de Opleverstaat ook door u is ondertekend. Indien is overeengekomen dat wij het Materiaal op een door u aangegeven locatie ophalen en u bij ons het Materiaal schriftelijk heeft afgemeld, eindigt de Overeenkomst (i) op de eerste werkdag volgend op de dag van schriftelijke afmelding (welke termijn met één werkdag wordt verlengd op het moment dat schriftelijke afmelding plaatsvindt op vrijdag na 15.00 uur, zaterdag, zondag of een wettelijke erkende feestdag) of (ii) op de door u gewenste ophaaldag indien deze op een latere datum is gelegen dan de onder (i) van toepassing zijnde datum, steeds onder de voorwaarde dat de Opleverstaat ook door u is ondertekend.

H. Melden van schade en verlies

 • Schade aan het Materiaal, veroorzaakt binnen de periode waarin u voor het gehuurde verantwoordelijk bent, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan ons te worden gemeld.
 • In geval van diefstal/vermissing van Materiaal verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan ons te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens bent u verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan ons te overleggen. Indien u verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan ons te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

I. Slotbepalingen

 • Wij zijn gerechtigd deze Werkafspraken te wijzigen. U wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien wij niet binnen veertien dagen na onze schriftelijke mededeling dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen hebben ontvangen.