Algemene inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BREDENOORD B.V. TE APELDOORN

Download hier de inkoopvoorwaarden als pdf-bestand: Inkoopvoorwaarden

Geldend vanaf 1 januari 2024, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op … 2023 onder nummer …

Sectie A. Algemene bepalingen.

Sectie B. Aanvullende inkoopvoorwaarden voor de inkoop en inhuur van Producten en Diensten.

Sectie C. Aanvullende inkoopvoorwaarden voor (onder)aanneming van werk.

Sectie D. Aanvullende inkoopvoorwaarden voor inlening van personeel.

Sectie A. Algemene bepalingen.

Op alle door BREDENOORD in te kopen Producten, Werken en/of Diensten zijn de navolgende algemene inkoopvoorwaarden van toepassing:

 1. DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing op onze algemene inkoopvoorwaarden:

Aanbieding ieder aanbod van een Opdrachtnemer aan Bredenoord in verband met Producten, Werken en/of Diensten, in welke vorm en op welke wijze dan ook;

 • Artikel een artikel van deze Inkoopvoorwaarden;
 • AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming;

BREDENOORD de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bredenoord B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7325 WT) Apeldoorn aan de Zutphensestraat 319, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08053082;

Dienst een dienst die door Bredenoord van Opdrachtnemer wordt afgenomen door middel van een Inkooporder, niet zijnde de realisatie van een werk of de levering van een Product;

Inkooporder een bestelling op afroep van Bredenoord bij Opdrachtnemer van een of meerdere Producten, Werken en/of Diensten;

Inkoopvoorwaarden deze algemene inkoopvoorwaarden;

Opdrachtnemer iedere (rechts)persoon die aan Bredenoord een Aanbieding uitbrengt of met wie Bredenoord een Overeenkomst sluit of heeft gesloten;

Levering de levering door Opdrachtnemer van de Producten, Werken en/of Diensten volgens de overeengekomen specificaties op het door Bredenoord aangegeven tijdstip en adres;

Overeenkomst de inkooptransactie waarbij Bredenoord en Opdrachtnemer zijn overeengekomen tot de Levering door Opdrachtnemer aan Bredenoord van Producten, Werken en/of Diensten overeenkomstig de bepalingen van de Inkoopvoorwaarden en tegen in een door Bredenoord en Opdrachtnemer in de Overeenkomst vastgelegde prijs;

Product een product dat door Bredenoord bij de Opdrachtnemer wordt besteld door middel van een Inkooporder, inclusief de verpakking van dat product;

Recall het terugroepen en verwijderen van door Opdrachtnemer aan Bredenoord geleverde Producten die een door Bredenoord of de producent van het Product gesignaleerde afwijking welke betrekking heeft op de kwaliteit, veiligheid en (ver)werking van de Producten;

Werk een door de Opdrachtnemer als (onder)aannemer van Bredenoord te realiseren werk van stoffelijke aard tegen een al dan niet vaste te betalen prijs.


2. TOEPASSELIJKHEID INKOOPVOORWAARDEN

2.1 Op alle Aanbiedingen van een (potentiële) Opdrachtnemer aan Bredenoord, op alle Overeenkomsten die Bredenoord met haar Opdrachtnemers sluit en op alle leveringen van Opdrachtnemer aan Bredenoord zijn deze Inkoopvoorwaarden van toepassing. Door het doen van een Aanbieding, het sluiten van een Overeenkomst, het uitvoeren van een Inkooporder of het leveren van Producten, Werken en/of Diensten accepteert Opdrachtnemer de toepasselijkheid van de Inkoopvoorwaarden.

2.2 Alle leveringen van Opdrachtnemer aan Bredenoord worden beheerst door de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder deze Inkoopvoorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtnemer wordt door Bredenoord niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien de Inkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op enige Aanbieding, Overeenkomst, Inkooporder of levering door Opdrachtnemer aan Bredenoord, dan zijn zij, althans de meest recente versie van die Inkoopvoorwaarden, ook zonder nadere verklaring van toepassing op iedere andere Aanbieding, Overeenkomst, Inkooporder of levering door Opdrachtnemer aan Bredenoord.

2.5 Bij geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen partijen is overeengekomen en deze Inkoopvoorwaarden prefereert hetgeen afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.

3. AANBIEDING, OVEREENKOMST EN INKOOPORDER

3.1 Alle door Bredenoord gedane verzoeken om informatie aan Opdrachtnemer of het uitbrengen van een Aanbieding door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en binden Bredenoord niet.

3.2 Iedere door Opdrachtnemer gedane Aanbieding is onherroepelijk gedurende minimaal veertien (14) dagen, te rekenen vanaf het moment van de ontvangst van de Aanbieding door Bredenoord.

3.3 Tussen Bredenoord en Opdrachtnemer komt een Overeenkomst tot stand door een schriftelijke bevestiging door Bredenoord van een Aanbieding in de vorm van een Inkooporder. Een inkooporder van Bredenoord moet door de Opdrachtnemer binnen drie werkdagen worden bevestigd. De orderbevestiging dient gestuurd te worden naar: inkoop@bredenoord.com. De orderbevestiging moet minimaal de volgende informatie bevatten; Bredenoords ordernummer, Opdrachtnemers ordernummer, regelnummer van de Bredenoord inkooporder, artikelnummer van zowel Bredenoord als Opdrachtnemer inclusief omschrijving, aantal, de prijs per stuk, totaal bedrag en afleverdatum. Bredenoord behoudt het recht om een order te weigeren indien Opdrachtnemer een levering doet die niet vooraf is bevestigd is of waarvoor Bredenoord geen officiële inkooporder heeft verstuurd.

3.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de Inkooporder te wijzigen of daar een andere uitvoering aan te geven, tenzij Bredenoord, daar schriftelijk mee in heeft gestemd.

3.5 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst of Inkooporder geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een of meerdere derden, tenzij Bredenoord daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. In dat geval blijft Opdrachtnemer te allen tijde geheel verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst of Inkooporder.

3.6 Bredenoord behoudt zich het recht voor om de Levering te annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, mits de annulering dertig (30) werkdagen voor de Levering bekend is gemaakt. In het geval Bredenoord een beroep doet op annulering is zij geen enkel bedrag aan schadevergoeding aan Opdrachtnemer schuldig. Het vorenstaande is slechts anders, indien de Opdrachtnemer aantoonbaar kosten heeft gemaakt en de Overeenkomst betrekking heeft op maatwerkproducten.

4. GARANTIES OPDRACHTNEMER

4.1 Opdrachtnemer garandeert:

 • dat de Producten, Werken en/of Diensten worden geleverd volgens de overeengekomen specificaties;
 • dat de Producten, Werken en/of Diensten geschikt zijn voor de uit de aard van de Producten, Werken en/of Diensten voortvloeiende bestemming en gebruik;
 • dat de Producten, Werken en/of Diensten en het (productie)proces waarmee zij tot stand komen voldoen aan alle toepasselijke branchenormen en wettelijke voorschriften;
 • dat de Producten deugdelijk en onbeschadigd verpakt zijn volgens de wettelijk geldende voorschriften en/of de door Bredenoord opgestelde voorwaarden;
 • dat de Producten met daarin gevaarlijke stoffen duidelijk gemarkeerd zijn;
 • dat de Producten voorzien zijn van een PDS en MSDS in het Nederlands, Engels, Duits en indien Bredenoord dat aangeeft ook in het Deens;
 • dat de Producten tijdig worden geleverd met een functionele, complete en accurate beschrijving van de productgegevens op een door Bredenoord voorgeschreven wijze;
 • dat Opdrachtnemer bekend is met de belangrijkste milieuaspecten binnen alle fasen in de levenscyclus van de te leveren Producten en/of Diensten. Bij een levenscyclus gaat het om de opeenvolgende stappen in een (product)systeem van grondstoffen tot Product, het gebruiken en het afdanken. Op basis van de levenscyclusbenadering wordt bepaald wat de mogelijke ‘milieuwinst’ is, die bij de verschillende partijen in de keten kan worden behaald;
 • dat de Producten, Werken en/of Diensten vrij zijn van enig beperkt recht, kwalitatief recht of andere rechten en/of vorderingen van derden;
 • dat de Producten, Werken en/of Diensten voldoen aan alle uit de toepasselijke wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen. Mocht blijken dat Opdrachtnemer niet aan alle voornoemde verplichtingen voldoet dan zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Bredenoord alle noodzakelijke wijzigingen doorvoeren om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

4.2 Indien één of meerdere Producten, Werken en/of Diensten niet voldoen aan de overeengekomen specificaties of een van de andere voorwaarden door Opdrachtnemer niet wordt nagekomen, kan Bredenoord nakoming van de Overeenkomst vorderen in welk geval Opdrachtnemer de Producten, Werken en/of Diensten alsnog onverwijld conform de overeengekomen specificaties en/of overige voorwaarden aan Bredenoord dient te leveren. Bredenoord kan ook de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ongeacht welke van de bovengenoemde keuze Bredenoord maakt, zij behoudt zich jegens de Opdrachtnemer uitdrukkelijk alle overige rechten voor, waaronder het recht op (aanvullende)schadevergoeding.

4.3 In alle gevallen dient Opdrachtnemer - zonder dat zij recht heeft op enige vergoeding van kosten - op eerste verzoek van Bredenoord de afgekeurde Producten direct bij Bredenoord op te halen en voor eigen rekening en risico te vernietigen, tenzij Bredenoord en Opdrachtnemer een andere bestemming van de afgekeurde Producten overeenkomen.

4.4 Indien Bredenoord met betrekking tot aan haar geleverde Producten tot een Recall moet overgaan, zal Opdrachtnemer alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen aan Bredenoord en alles ondernemen wat Bredenoord haar verzoekt tot uitvoering van een dergelijke Recall en Bredenoord alle schade vergoeden en vrijwaren tegen alle vorderingen van derden voorvloeiend uit de Recall.

4.5 Indien in de Overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits-, en/of andere voorschriften die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij de Opdrachtnemer Bredenoord onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

4.6 Opdrachtnemer verplicht zich zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen volgens de principes van ISO 26000. Desgevraagd verstrekt Opdrachtnemer informatie over zijn beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

4.7 Opdrachtnemer verplicht zich om de ethische gedragscode van Bredenoord na te leven. Dit document is te raadplegen via de website van Bredenoord.

5. INSPECTIE, KEURING, BEPROEVING

5.1. Bredenoord heeft de te allen tijde het recht de leverantie of de daarbij behorende Producten, Werken en/of Diensten tussentijds te (doen) inspecteren of te doen keuren en/of te doen beproeven en/of voortgangscontrole te doen uitoefenen. Bredenoord kan een audit (doen) uitvoeren bij de Opdrachtnemer met als doel om te controleren of het (productie)proces van de Opdrachtnemer van goede kwaliteit is, dat op zijn minst voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. De Opdrachtnemer is verplicht om aan deze audit onverwijld zijn medewerking te verlenen door alle voor de audit in de optiek van Bredenoord noodzakelijke informatie en/of schriftelijke bescheiden te verstrekken en toegang tot de gebouwen van Opdrachtnemer te verstrekken.

5.2 Het niet gebruik maken van de mogelijkheid van een keuring of inspectie als bedoeld in lid 1 laat alle rechten van Bredenoord op grond van deze voorwaarde onverlet.

5.3 Kan een tussentijdse inspectie, keuring of beproeving door toedoen van de Opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip plaatsvinden en/of dient een tussentijdse inspectie, keuring of beproeving te worden herhaald, dan is Bredenoord gerechtigd om de daaruit voortvloeiende extra kosten op de Opdrachtnemer te verhalen, indien en voor zover zodanig uitstel of zodanige herhaling aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen.

5.4 In geval van afkeuring zal Bredenoord de Opdrachtnemer onverwijld, met opgaaf van redenen, daarvan in kennis stellen. De Opdrachtnemer zal dan gehouden zijn het afgekeurde binnen een door Bredenoord gestelde termijn voor eigen kosten te verbeteren en/of te vervangen.

5.5 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, zal de Opdrachtnemer de bepalingen genoemd in dit artikel ten behoeve van Bredenoord aan deze derden doorbedingen.

6. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, maar inclusief alle overige belastingen, rechten, vergoedingen en kosten, waaronder de kosten van de overeengekomen wijze van levering en aflevering op de overeengekomen locatie(s) en verpakkingen, voor zover die verpakkingen geen emballage zijn.

6.2 Alle prijzen van Producten, Diensten en Werken zijn vast, tenzij Bredenoord en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.3 Facturatie vindt plaats op de door Bredenoord aangegeven wijze. Facturen moeten overeenkomen met de informatie op de pakbonnen. De factuur moet minimaal de volgende informatie bevatten: ordernummer van Bredenoord, verkoopordernummer van Opdrachtnemer, regelnummer van de Bredenoord inkooporder, artikelnummer van zowel Bredenoord als Opdrachtnemer inclusief omschrijving, aantal, de prijs per stuk en het totaalbedrag. Zonder deze informatie kan een factuur worden geweigerd of de betaling vertraging oplopen. In deze gevallen kan Opdrachtnemer Bredenoord niet verantwoordelijk houden voor een vertraging in betaling en/of een boete in rekening brengen. De factuur moet gestuurd worden naar finance@bredenoord.com.

6.4 De betalingstermijn van een onbetwiste factuur is zestig (60) dagen, tenzij anders is overeengekomen. Een binnen de betalingstermijn door Bredenoord gedane betwisting schort de betalingsverplichting van Bredenoord op tot zij en Opdrachtnemer over de factuur overeenstemming hebben bereikt of er een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan over de betwiste factuur.

6.5 Bredenoord is gerechtigd alle vorderingen die zij of een aan haar gelieerde vennootschap op enig moment op Opdrachtnemer krijgt, zonder nadere toestemming, te verrekenen met alle vorderingen van Opdrachtnemer op haar of op een aan haar gelieerde vennootschap. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan enige vordering van Bredenoord te verrekenen met enige vordering van Opdrachtnemer op Bredenoord, anders dan na schriftelijke toestemming van Bredenoord.

6.6 Alle vorderingsrechten van Opdrachtnemer jegens Bredenoord vervallen na twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop Opdrachtnemer bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met dit vorderingsrecht op Bredenoord.

6.7 Meerwerk en of andere afwijkingen van de Overeenkomst, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze tevoren door Opdrachtnemer aan Bredenoord zijn gemeld en schriftelijk door Bredenoord zijn opgedragen.

6.8 Het is de Opdrachtnemer verboden zijn uit de opdracht jegens Bredenoord voortvloeiende vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bredenoord aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Overdraagbaarheid van vernoemde vordering is uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

7. LEVERING, EIGENDOM EN RISICO

7.1 Opdrachtnemer is gehouden de Producten, Werken en/of Diensten te leveren conform de Overeenkomst en Inkooporder, op de door Bredenoord aangegeven locatie(s), op de door haar aangegeven leverdatum en -tijdstip en conform de richtlijnen van Bredenoord. De levering is voor risico van Opdrachtnemer op basis van Delivery Duty Paid (adres in overeenkomst, order) volgens de Incoterms 2020, tenzij anders overeengekomen.

7.2 De leverdatum en -tijdstip waarop de Producten door Opdrachtnemer bij Bredenoord afgeleverd dienen te worden zijn fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan verkeert Opdrachtnemer in verzuim en is Bredenoord gerechtigd de Inkooporder geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige rechten van Bredenoord jegens Opdrachtnemer. Indien een bevestigde leverdatum door de Opdrachtnemer niet kan worden gehaald, is hij verplicht om Bredenoord hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

7.3 Leveringen bij Bredenoord kunnen plaatsvinden op werkdagen tussen 8:00- 12:30 en 13:00 – 16:30 uur. Buiten deze tijden worden geen leveringen geaccepteerd, tenzij dit vooraf tussen de afdeling Inkoop van Bredenoord en de Opdrachtnemer uitdrukkelijk is overeengekomen. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming wordt de zending geweigerd, zonder dat Opdrachtnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

7.4 In het geval van een levering aan bij Bredenoord dient de chauffeur zijn vrachtwagen te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en zich daarna te melden bij de goederenontvangst. Het personeel van Bredenoord zal dan instructies geven waar en hoe te lossen. Deze instructies moeten te allen tijde onmiddellijk worden opgevolgd. De Opdrachtnemer is verplicht om zich op de hoogte te stellen van de geldende voorschriften (veiligheidsinstructies, toegang en autorisatie etc.) op het terrein Bredenoord en deze te allen tijde op te volgen. Veiligheidsborden moeten altijd worden opgevolgd.

7.5 Bredenoord kan goederen lossen als deze deugdelijk zijn verpakt en op een pallet staan of de mogelijkheid hebben om door een heftruck opgepakt te worden in daarvoor gekenmerkte vorkopeningen. Investeringsgoederen anders dan een aggregaat, loadbank of batterijsysteem dienen door de Opdrachtnemer gelost te worden.

7.6 De oorspronkelijke pakbonnen moeten door of namens Opdrachtnemer aan Bredenoord worden overgedragen. Interne documenten van vervoerders zijn niet vol-doende. Het is verplicht om minimaal de volgende informatie op de pakbonnen te ver-melden; Bredenoords inkoopordernummers, regelnummers van de Bredenoord in-kooporder, artikelnummers van zowel Bredenoord als die van Opdrachtnemer inclu-sief omschrijving en aantallen. De Opdrachtnemer moet een oorsprongsverklaring kunnen overleggen en een kopie moet vooraf gestuurd worden naar inkoop@bredenoord.com. Zendingen zonder oorsprongsverklaring moeten vooraf wor-den goedgekeurd door Bredenoord. Zonder deze toestemming kan de Opdrachtnemer verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele kosten die Bredenoord maakt. Bredenoord behoudt het recht om deze kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtnemer en te verrekenen met de factuur. Indien een zending wordt geleverd waarbij de gevraagde documenten ontbreken of de informatie onvolledig is dan kan een zending worden geweigerd. De kosten die hieruit voortkomen voor de Opdrachtnemer kunnen niet in rekening worden gebracht bij Bredenoord. Iedere doos of pallet dient te worden gemarkeerd met het productienummer van Opdrachtnemer, artikelnaam en –nummer plus de naam van de producent. Op de afleverbon moet worden vermeld hoeveel stuks er in een doos en/of op een pallet zitten en het totaal aantal geleverde dozen en/of pallets. Handleidingen moeten gratis beschikbaar worden gesteld in het Nederlands en Engels.

7.7 Met betrekking tot pallets die retour naar de leverancier gestuurd moeten worden, accepteert Bredenoord alleen pallets die voldoen aan de EPAL/GPAL standaard. Pallets die niet aan deze standaarden voldoen worden niet geretourneerd. Tenzij een afwijkende overeenkomst is gesloten worden de goederen op een Europallet (800x1200mm) aangeleverd met een maximale hoogte van 1800mm en een maximum gewicht van 1.000kg. De goederen mogen niet over de randen van de pallet uitsteken. Het is niet toegestaan om meerdere verschillende Producten of partijen op één pallet te combineren, tenzij Bredenoord vooraf toestemming heeft gegeven. Indien de zending niet voldoet aan de in dit punt gestelde eisen dan behoudt Bredenoord het recht om de zending te weigeren.

7.8 Bredenoord accepteert geen afwijkingen in aantallen, uitgezonderd hiervan zijn bulk Producten. Voor deze categorie wordt een afwijking van -2% en +2% geaccepteerd zonder dat een melding vooraf vereist is. Indien de afwijking groter is, dan zal er vooraf toestemming moeten worden gevraagd. In specifieke gevallen kan toestemming worden gegeven. Zonder deze toestemming behoudt Bredenoord het recht om de kosten die zij als gevolg van deze afwijking maakt in rekening te brengen bij de Opdrachtnemer en/of te verrekenen met de factuur van de Opdrachtnemer.

7.9 Aflevering van de Producten door Opdrachtnemer aan Bredenoord heeft plaatsgevonden indien een daartoe aangewezen persoon namens Bredenoord voor de ontvangst van de Producten heeft getekend.

7.10 Het in ontvangst nemen van de Producten door Bredenoord kwalificeert enkel als aflevering, maar houdt noch qua kwantiteit, noch qua kwaliteit acceptatie van de Producten in.

7.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Opdrachtnemer niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze Inkoopvoorwaarden onder Levering mede een deellevering verstaan. Opdrachtnemer mag bij deelleveringen slechts eenmaal (en wel bij de eerste deellevering) de verzendkosten aan Bredenoord doorberekenen, tenzij anders is overeengekomen.

7.12 Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn verplichtingen jegens Bredenoord op te schorten.

7.13 Evenmin is het de Opdrachtnemer toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bredenoord de Levering geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen.

7.14 De Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van Bredenoord binnen twee (2) werkdagen na het hiervoor genoemde verzoek de specificaties van de Levering te verstrekken.

7.15 Het eigendom en risico van Producten gaat op Bredenoord over op het moment van de Levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of het Product tijdens of na de Levering door Bredenoord wordt afgekeurd.

7.16 Opdrachtnemer garandeert dat het onbezwaarde eigendom van Producten, Diensten en/of Werken door Bredenoord wordt verkregen.

7.17 Opdrachtnemer doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame of eigendomsvoorbehoud.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Opdrachtnemer garandeert dat de inkoop, verkoop en/of Levering en enig ander gebruik van de Producten, Werken en/of Diensten, geen inbreuk maakt op enig Intellectueel eigendomsrecht van hemzelf, aan hem gelieerde ondernemingen of derde(n). Met intellectueel eigendomsrecht wordt in dit Artikel bedoeld alle rechten op en samenhangende met de Producten, Werken en/of Diensten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten en databankrechten en rechten op knowhow en recepturen inclusief rechten die daarmee op één lijn kunnen worden gesteld.

8.2 Opdrachtnemer vrijwaart Bredenoord van alle kosten en schaden voortvloeiende uit aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat een Product (inclusief verpakking), Werk en/of Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. Bredenoord zal Opdrachtnemer onverwijld van een beweerdelijke inbreuk op de hoogte stellen en Opdrachtnemer zal de afhandeling van de zaak, waaronder mede begrepen het treffen van eventuele schikkingen, op zich nemen en de volledige kosten hiervan dragen.

8.3 Indien derden aanspraak maken op de Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Producten, Werken en/of Diensten, zal Opdrachtnemer dit onverwijld schriftelijk aan Bredenoord berichten. Indien Bredenoord dat aangeeft, is zij met uitsluiting van Opdrachtnemer bevoegd dergelijke aanspraken af te handelen waaronder het treffen van eventuele schikkingen. Opdrachtnemer zal hieraan alle noodzakelijke medewerking verlenen en de instructies van Bredenoord nauwgezet opvolgen.

8.4 Roerende zaken, processen en werkwijzen die de Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van Bredenoord heeft ontwikkeld, worden eigendom van Bredenoord en mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Bredenoord aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door de Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan Bredenoord ter beschikking en wordt niet door de Opdrachtnemer met derden gedeeld. Opdrachtnemer draag, voor zover nodig bij voorbaat de intellectuele eigendomsrechten om niet aan Bredenoord over, welke overdracht Bredenoord aanvaardt.

9. GEHEIMHOUDING

9.1 Opdrachtnemer zal alle informatie en gegevens, die hij op grond van de Overeenkomst verkrijgt van Bredenoord en/of waarin Bredenoord Opdrachtnemer direct of indirect, bewust of onbewust, inzage geeft, op welke wijze en in welke vorm dan ook, geheimhouden en niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij deze gegevens van algemene bekendheid zijn, dan wel openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van andere reglementen of als gevolg van een rechterlijke uitspraak vereist is.

9.2 Onder geheimhouding wordt verstaan dat Opdrachtnemer de gegevens op geen enkele wijze openbaar mag maken, noch mondeling, noch schriftelijk noch digitaal, noch op welke andere wijze dan ook en zowel niet direct als indirect, ongeacht of de openbaarmaking dat doel had, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bredenoord.

9.3 Opdrachtnemer verbindt zich jegens Bredenoord de geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan alle aan zijn gelieerde ondernemingen (waaronder moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen) en natuurlijke personen, waaronder werknemers.

9.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en enkel voor zover het gebruik van de gegevens daarvoor noodzakelijk is.

9.5 Het in dit Artikel bepaalde blijft ook van kracht nadat iedere relatie tussen Bredenoord en Opdrachtnemer is geëindigd.

10. EINDE OVEREENKOMST

10.1 Bredenoord kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmiddellijk opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn of zonder vergoeding van kosten of schade jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn, indien:

a) Opdrachtnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of in surseance van betaling verkeert;

b) Opdrachtnemer zijn eigen faillissement aan heeft gevraagd of failliet is verklaard;

c) Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, liquideert of ontbindt;

d) sprake is van overdracht van de juridische of feitelijke zeggenschap in de onderneming van Opdrachtnemer (change of control).

10.2 Indien de Overeenkomst op enig moment kwalificeert als duurovereenkomst, dan is Bredenoord gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden op te zeggen en is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van zes (6) maanden op te zeggen.

10.3 Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht op welke wijze of om welke reden, dan zijn alle vorderingen van Bredenoord op Opdrachtnemer direct opeisbaar.

11. PERSOONSGEGEVENS

11.1 Indien en voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst ten behoeve van Bredenoord persoonsgegevens verkrijgt, zullen deze persoonsgegevens te allen tijde eigendom van Bredenoord blijven. Opdrachtnemer verkrijgt uitsluitend het recht om de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of Inkooporder te verwerken en zal nimmer enig recht claimen ten aanzien van deze persoonsgegevens.

11.2 Opdrachtnemer garandeert dat hij alle verplichtingen, vastgelegd in de AVG of enige andere op de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing zijnde wet- en regelgeving, volledig zal naleven. Hij garandeert bovendien dat hij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau en zijn er mede opgericht om onnodige verdere verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.

11.3 Opdrachtnemer zal steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken die noodzakelijk is voor Bredenoord om aan haar verplichtingen uit de AVG te voldoen. In dat kader zal Opdrachtnemer steeds tijdig gehoor geven aan de door Bredenoord gegeven instructies of verzoeken.

11.4 Indien er sprake is van (i) een ongeautoriseerde toegang, verwerking, verwijdering, verminking, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens dan wel (ii) van een incident dat kan leiden tot een onrechtmatige verwerking, zal Opdrachtnemer Bredenoord onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de ontdekking, daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij alle relevante informatie verstrekken omtrent de aard van het incident, het risico dat gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of kunnen worden en de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het incident op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.

12. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

12.1 In geval van overmacht heeft Bredenoord en de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst - in het geval dat de situatie van overmacht langer duurt dan 14 dagen - geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat de andere partij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

12.2 Onder omstandigheden die overmacht opleveren worden in ieder geval begrepen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, brand, epidemieën/pandemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, onlusten, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen en/of halffabricaten- en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, stremmingen in het vervoer, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van Opdrachtnemers en iedere omstandigheid die niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Bredenoord komt, zoals voor Bredenoord niet voorzienbare of buiten haar macht liggende omstandigheden.

12.3 Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal de partij de andere partij hiervan onverwijld in kennis stellen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met enige Aanbieding, de Overeenkomst, een Inkooporder alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.3 Bij uitsluiting van enig ander gerecht is de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, exclusief bevoegd om van het geschil of geschillen kennis te nemen. Het staat Bredenoord vrij om een andere, volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde rechter, van het geschil kennis te laten nemen.

14. VINDPLAATS, WIJZIGING VOORWAARDEN

14.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking tussen Bredenoord en Opdrachtnemer. Bredenoord heeft het recht om eenzijdig haar Inkoopvoorwaarden te wijzigen.

14.3 De Nederlandse tekst van de Inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de voorwaarden.

15. SLOTBEPALINGEN

15.1 Ook na het eindigen van de relatie tussen Bredenoord en de Opdrachtnemer blijven de bepalingen uit de Inkoopvoorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden, van kracht.

15.2 Indien enige bepaling in de Inkoopvoorwaarden of in een tussen de partijen gesloten Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen van de wet mogelijk handelen, met inachtneming van het doel en de strekking van die desbetreffende bepaling.

15.3 Bredenoord is gerechtigd om middels een rapportage haar leveranciers (en dus Opdrachtnemer) te beoordelen op tijdig leveren, kwaliteit, service, prijs, proces, veilig-heid, milieu (levensduurperspectief) en facturatie.


Sectie B. Aanvullende Inkoopvoorwaarden voor de inkoop en inhuur van Producten en Diensen

16. DIENSTEN

16.1 Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

16.2 De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties, prestaties van zijn personeel, alsmede prestaties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

16.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat Bredenoord de Diensten zonder meer goedkeurt. Bredenoord behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

16.4 De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van Bredenoord. Indien Bredenoord de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

16.5 Voor zover Diensten worden verricht ten kantore van Bredenoord, zijn de Opdrachtnemer, personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw na te leven.

16.6 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft Bredenoord het recht de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen.

16.7 ` Voor de vervanging van personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Bredenoord, tenzij directe vervanging van Personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van Bredenoord. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben. Vervanging van personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn - doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk - door de Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

17. VERPAKKING, VEILIGHEID EN VERZEKERING

17.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een adequate, voor het milieu zo veilig mogelijke, verpakking van de te leveren Producten. Opdrachtnemer verplicht zich enkel producten te leveren met een geldige CE certificering, schoongemaakt product, er mag geen brandstof aanwezig zijn in het product (tenzij batterij).

17.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het op haar kosten verwijderen of verwerken van verpakkingen, vuil, afval en overtollig materiaal voor zover die afkomstig zijn van of verband houden met de onder de overeenkomst vallende levering van Producten of uitvoering van werkzaamheden. De Opdrachtnemer houdt daarbij de op het moment van verwijdering en/of verwerking geldende wet- en regelgeving in acht.

17.3 Bij elke levering van voor de gezondheid schadelijke stoffen dient de Opdrachtnemer het actuele veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS) te leveren aan Bredenoord en te mailen aan inkoop@bredenoord.com.

17.4 De Opdrachtnemer dient voordat hij met de levering van de Producten en/of Diensten aanvang neemt zich ervan te vergewissen dat hij op de hoogte is van de toepasselijke wet- en regelgeving, geldende voorschriften inzake veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit, informatiebeveiliging van specifieke Bredenoord-regels en instructies alsmede van de specifieke regels en instructies van de (klant)locatie waartoe n het kader van de uitvoering van de overeenkomst toegang zal worden verschaft. Opdrachtnemer zal de Producten leveren met de strikte inachtneming van voornoemde wet- en regelgeving, voorschriften, regels en instructies. Verder zal de Opdrachtnemer gehouden zijn om veiligheidsinformatiebladen tijdig en deugdelijk aan Bredenoord te verstrekken. De Opdrachtnemer kan aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die is ontstaan door niet, niet volledig of niet juiste naleving van de voorschriften.

17.5 De houdbaarheidsdatum van de geleverde Producten moet minimaal 12 maanden zijn of 2/3 van de gehele houdbaarheid (afhankelijk van welke periode langer is).

17.6 Het Product moet te allen tijde voldoen aan de afgesproken samenstelling. Indien de Opdrachtnemer de intentie heeft om de samenstelling van het Product te wijzigen dan zal de Opdrachtnemer Bredenoord vooraf informeren en om toestemming vragen. Zonder deze toestemming mag de wijziging niet worden doorgevoerd. Een formeel verzoek dient te worden gestuurd naar inkoop@bredenoord.com.

17.7 Om geen vertraging tijdens de productie op te lopen moeten alle Producten volgens specifieke verpakkingseisen worden aangeleverd. De verpakkingseisen zijn afhankelijk van het Product en moeten door Bredenoord en Opdrachtnemer op elkaar worden afgestemd. Indien er geen specifieke eisen gesteld zijn aan de wijze waarop zendingen worden aangeleverd, dan moeten Bredenoord en Opdrachtnemer onmiddellijk in overleg treden om hierover afspraken te maken of in bijzondere gevallen een overeenkomst af te sluiten. Opdrachtnemer zal zijn uiterste best doen om het verpakkingsmateriaal te verminderen tot een minimum en bij voorkeur milieuvriendelijk materiaal gebruiken. Bredenoord heeft de voorkeur voor het gebruik van retourverpakkingen en verwacht dat de Opdrachtnemer hieraan kan deelnemen.

17.8 Indien van toepassing moeten retourverpakkingen (vaten, IBC’s, etc.) een geldig certificaat hebben. Retourverpakkingen moeten duidelijk zichtbaar als zodanig gemarkeerd zijn en dit moet met de correcte aantallen vermeld worden op de afleverbonnen. Indien aan deze eisen niet wordt voldaan dan kan Bredenoord niet garanderen dat de retourverpakkingen retour worden gestuurd. In deze gevallen kan de leverancier Bredenoord niet verantwoordelijk houden voor het niet retour sturen en/of in rekening brengen aan Bredenoord.

17.9 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle door Bredenoord gehuurde objecten voldoen aan de wettelijke eisen en door Opdrachtnemer en op diens kosten volledig casco verzekerd zijn, mede ten gunste van Bredenoord en van derden aan de zijde van Bredenoord. Opdrachtnemer verstrekt Bredenoord instructies voor onderhoud en een onderdelenlijst.

18. OVERGANG EN RISICO

18.1 De eigendom van de te vervaardigen of te leveren Producten gaat op Bredenoord over op het moment van (feitelijke) levering. Als Bredenoord aanbetalingen verricht, gaat de eigendom van de Producten over op het moment van aanbetaling. De Opdrachtnemer zal de Producten door unieke kenmerken individualiseren als Producten van Bredenoord. De Opdrachtnemer garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen.

18.2 Producten die door Bredenoord aan de Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer doet afstand van zijn retentierechten over deze Producten ten gunste van Bredenoord.

18.3 De Producten blijven voor rekening en risico van de Opdrachtnemer tot het moment van levering. De Opdrachtnemer verplicht zich tot dat moment de Producten deugdelijk verzekerd te houden en toont dit op verzoek van Bredenoord desgewenst aan. Het transport en laden en lossen van goederen alsmede wachttijden bij laden of lossen zijn voor risico van de Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen

19. GARANTIE

19.1 De Opdrachtnemer garandeert de afwezigheid van enig zichtbaar of onzichtbaar gebrek van de Producten gedurende een termijn van tenminste 24 maanden na levering of, indien zulks

langer is, de langste van de volgende termijnen, 18 maanden na ingebruikneming van de Producten dan wel de termijn van de fabrieksgarantie.

19.2 Bredenoord kan de rechten die hij aan een tekortkoming kan ontlenen, reeds uitoefenen indien hij meent dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, ongeacht het tijdstip waarop hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Bredenoord kan dit niet in het geval dat de Opdrachtnemer bewijst dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.

Sectie C. Aanvullende Inkoopvoorwaarden voor (onder)aanneming van werk

20. WERKING

20.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij de Opdrachtnemer jegens Bredenoord als aannemer of onderaannemer optreedt.

21. TOEPASSELIJKHEID VAN VOORWAARDEN VAN OPDRACHTGEVER VAN BREDENOORD

21.1 Op Overeenkomsten tussen Bredenoord en de Opdrachtgever zijn van overeenkomstige toepassing de voorwaarden die gelden tussen Bredenoord en haar opdrachtgever (hierna te noemen “Hoofdovereenkomst”), voor zover uit (de context van) die voorwaarden, of uit de Overeenkomst niet blijkt dat een bepaalde voorwaarde exclusieve werking heeft tussen Bredenoord en haar Bredenoord.

21.2 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen Hoofdovereenkomst en Overeenkomst, beslist Bredenoord welke bepaling prevaleert.

21.3 Opdrachtnemer heeft alleen recht op vergoeding van extra kosten conform § 47 UAV, § 44 UAV-GC en/of artikel 7:753 BW en/of op grond van andere toepasselijke bepaling(en) inzake kostenverhogende of onvoorziene omstandigheden indien en voor zover voornoemde bepalingen uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, deze aanspraken door Bredenoord van haar opdrachtgever worden gehonoreerd en niet eerder dan nadat Bredenoord de vergoeding van haar opdrachtgever heeft ontvangen.

22. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

22.1 Onverminderd de overige verplichtingen die uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden voortvloeien voor de Opdrachtnemer verklaart en garandeert de Opdrachtnemer jegens Bredenoord:

 1. het Werk goed, deugdelijk en vakkundig uit te voeren, met gebruikmaking van deugdelijke materialen, geschikt voor het doel waarvoor het is bestemd en in overeenstemming met de bepalingen in de Overeenkomst;
 2. uitsluitend de door Bredenoord gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;
 3. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de (eind)klant van Bredenoord voor uitbreidingen of wijzigingen van het door Bredenoord aangenomen werk;
 4. bekend te zijn met en in acht te nemen alle voorwaarden, voorschriften en bepalingen, die nodig zijn voor een juiste uitvoering van het Werk waaronder begrepen de wetten, veiligheid- en milieuvoorschriften, verordeningen, overheidsinstructies en bijzondere voorwaarden van de (eind)opdrachtgever van Bredenoord;
 5. tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, VCA gecertificeerd te zijn, of te voldoen aan/beschikken over een naar het oordeel van Bredenoord gelijkwaardige regeling (zoals bijvoorbeeld aantoonbaar voldoen aan VCA Bijlage A) of certificering.
 6. op verzoek van Bredenoord een Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu(deel)plan aan te leveren, specifiek voor de activiteiten van de Opdrachtnemer en de risico’s die deze activiteiten opleveren voor andere partijen. Tevens zal het Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan (VGM-plan) dat ten aanzien van de werklocatie door Bredenoord is opgesteld met inachtneming van de toepasselijke wetten regelgeving, door Opdrachtnemer zonder enig voorbehoud worden nageleefd.
 7. dat zijn medewerkers, voor zover van toepassing en voor zover relevant, in het bezit zijn van de voor de uitvoering van het Werk benodigde certificaten, waaronder maar niet uitsluitend een persoonsgebonden VCA diploma en dat dit op eerste verzoek van Bredenoord zal worden aangetoond;
 8. zich bij grondwerkzaamheden tijdig van tevoren te vergewissen van de ligging van kabels, buizen en leidingen en in verband daarmee tijdig contact op te nemen met de daartoe geëigende instanties en voorts alle maatregelen te nemen waardoor schade aan die kabels, buizen en leidingen kan worden voorkomen; i. zich te houden aan de werkwijze als nader omschreven in lid 2 van dit artikel.

22.3 De werkwijze:

 1. De Opdrachtnemer dient de bouwplaats geïnspecteerd te hebben, deze vergeleken te hebben met de contractdocumenten en deze zorgvuldig te hebben bestudeerd, de terreinen voor zijn tijdelijke voorzieningen te hebben geïnspecteerd en zich te hebben overtuigd van de omstandigheden waaronder het Werk moet worden uitgevoerd.
 2. De Opdrachtnemer dient het hem ter beschikking gestelde materiaal goed te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten.
 3. De Opdrachtnemer maakt werkrapporten op en als Bredenoord dit wenst volgens een door Bredenoord te verstrekken model. Hij biedt wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende werkrapporten aan Bredenoord voor akkoord aan.
 4. Bredenoord kan haar (eind)opdrachtgever en/of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de Opdrachtnemer te geven. In dat geval is de Opdrachtnemer verplicht de door de (eind)opdrachtgever van Bredenoord of diens gemachtigde gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, mits de Opdrachtnemer een afschrift van het verzoek van Bredenoord heeft ontvangen.
 5. De Opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van aan hem ter beschikking gestelde werknemers (inleenkrachten) dan na van Bredenoord verkregen schriftelijke toestemming.

23. WIJZIGINGEN

23.1 Bredenoord is te allen tijde gerechtigd in technische specificaties van het Werk wijzigingen aan te brengen, zulks in de ruimste zin des woords, wanneer Bredenoord dit voor een verduidelijking van de omschrijving van het Werk nodig acht. Dergelijke veranderingen, toevoegingen en/of weglatingen zullen in schriftelijke vorm kenbaar worden gemaakt. Partijen treden alsdan in overleg over de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

23.2 Indien naar de mening van de Opdrachtnemer de inhoud van de contractdocumenten onvoldoende de uitvoering van het Werk omschrijft, is de Opdrachtnemer gehouden tijdig, voordat met het betreffende onderdeel van het Werk begonnen wordt, nadere aanwijzingen van Bredenoord te vragen.

23.3 De Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle contractdocumenten en de strekking daarvan en zal eventueel aanwezige onvolkomenheden onmiddellijk schriftelijk meedelen aan Bredenoord en deze niet benutten ten eigen bate en/of ten nadele van het Werk. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn, behoudens waar in overeenstemming met goed vakmanschap en schadebeperking onmiddellijk handelen is vereist, zonder schriftelijke toestemming van Bredenoord niet toegestaan.

23.4 Bredenoord is gerechtigd de omvang van het Werk te vergroten of te verkleinen. De Opdrachtnemer zal gevolg geven aan opdrachten tot meer en minder werk. Voor meerwerk is Bredenoord uitsluitend betaling verschuldigd indien daartoe schriftelijk opdracht is gegeven.

24. DOCUMENTEN

24.1 De Opdrachtnemer stelt aan Bredenoord op eerste verzoek en uiterlijk bij indiening van zijn factuur de navolgende documenten ter beschikking:

 1. een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie maanden
 2. een verklaring, niet ouder dan drie maanden, afgegeven door de belastingdienst en door de bedrijfsvereniging inzake zijn betalingsgedrag met betrekking tot de afdracht van premies volksverzekeringen, loonbelasting en premies sociale verzekeringen, voor zijn ingezette medewerkers;
 3. een kopie van een volledig rechtsgeldige G-rekeningovereenkomst;
 4. een kopie van de polis van diens aansprakelijkheidsverzekering.

24.2 Op verzoek van Bredenoord zal Opdrachtnemer steekproefsgewijs de salarisafrekeningen en de kostenvergoedingen van de door hem ingezette medewerkers ter beschikking stellen ter verificatie van de juiste kostencalculaties.

25. IDENTIFICATIE, VERGUNNING, (MELDING) WagwEU

25.1 De Opdrachtnemer is verplicht tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden een opgave te doen van de volgende persoonsgegevens van de door hem in te zetten medewerkers: naam, voorletters, adres, woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit, soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur. Voorts dient Opdrachtnemer met betrekking tot in te zetten medewerkers aan Bredenoord te overhandigen:

 1. indien de betreffende medewerker niet afkomstig is uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, een kopie van een geldig wettelijk erkend legitimatiebewijs;
 2. indien de betreffende medewerker afkomstig is uit een land niet behorend tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, een kopie van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of een kopie van een tewerkstellingsvergunning (TWV) indien dit volstaat;
 3. indien van toepassing een A -1 verklaring;
 4. op verzoek van Bredenoord een Verklaring omtrent Gedrag.

25.2 Indien van toepassing dient de Opdrachtnemer te voldoen aan de WagwEU.

25.3 Ingeval van overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen en/of de WagwEU is Opdrachtnemer aan Bredenoord een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,- per overtreding onverminderd het recht van Bredenoord om aanvullend vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

26. (HULP)MATERIALEN, MATERIEEL, GEREEDSCHAPPEN, BEDRIJFSKLEDING

26.1 De Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor alle (hulp)materialen, materieel, gereedschappen en bedrijfskleding – daaronder begrepen helmen, veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers – die hij voor uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. In geval de Opdrachtnemer (hulp)materialen, materieel, gereedschappen of bedrijfskleding van Bredenoord gebruikt, is hij verplicht dit/deze terug te geven in de staat waarin hij dit/deze heeft ontvangen. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die aan deze Producten, door welke oorzaak dan ook, zijn ontstaan gedurende de tijd dat deze door Bredenoord ter beschikking zijn gesteld. De Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor het transport van personeel, Producten en werkmaterieel op de locatie van het Werk.

27. OPSLAG, AFVAL, MILIEU

27.1 De Opdrachtnemer mag niet meer materiaal op het terrein van het Werk opslaan dan nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de Overeenkomst. De door de Opdrachtnemer en/of derden op het terrein van het Werk opgeslagen Producten zijn voor risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal dagelijks al het vuilafval, overtollige materialen en stoffen opruimen. Indien is overeengekomen dat door Bredenoord vergaarbakken ter beschikking worden gesteld, zal de Opdrachtnemer dagelijks het vuil, afval en overtollige materialen en stoffen in de daarvoor bestemde vergaarbakken deponeren.

28. COMMUNICATIE

28.1 Rechtstreekse communicatie tussen de Opdrachtnemer en de (eind)opdrachtgever van Bredenoord met betrekking tot Bredenoord zijn werkzaamheden voor die (eind)opdrachtgever of daarmee vergelijkbare werkzaamheden is slechts toegestaan, indien hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring door Bredenoord is gegeven.

29. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

29.1 De Opdrachtnemer die een Werk uitvoert verplicht zich om bij een gerenommeerd verzekeraar een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen, inclusief productenaansprakelijkheid, af te sluiten, die de risico’s verbonden met het Werk op afdoende wijze dekt. Deze polis zal minimaal een verzekerd kapitaal van € 2.500.000,- per schadegeval hebben. De Opdrachtnemer stelt op verzoek van Bredenoord een kopie van de onderhavige polis aan Bredenoord ter hand alvorens met het Werk te beginnen. Indien Bredenoord het verzekerde bedrag of de waarborgen van de polis als ontoereikend beschouwt, zal de Opdrachtnemer onmiddellijk op eigen kosten zijn polis aanpassen volgens de richtlijnen van Bredenoo

30. GARANTIES NA OPLEVERING

30.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het Werk bij oplevering volledig voldoet en blijft voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst en volledig geschikt is en blijft voor het beoogde gebruik. Alle bestanddelen waaruit het Werk bestaat zullen de juiste afmetingen en capaciteiten hebben en vervaardigd zijn van de beste materialen. Alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken worden door Opdrachtnemer voor zijn rekening op eerste aanzegging van Bredenoord hersteld.

30.2 De garantieperiode begint op de dag van oplevering van het Werk en eindigt niet eerder dan 24 maanden nadat het gehele project waarvan het Werk deel uitmaakt, aanvaard en in bedrijf gesteld is door (de opdrachtgever van) Bredenoord. Delen van het Werk die krachtens een garantieverplichting van de Opdrachtnemer zijn veranderd, hersteld of vervangen, zullen separaat door Bredenoord worden aanvaard. De garantieperiode voor deze delen bedraagt tenminste 24 maanden vanaf de datum van de desbetreffende aanvaarding.

31. VERBORGEN GEBREKEN

31.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in het Werk welke aan de dag treden na het verstrijken van de garantietermijn, indien het Werk niet de eigenschappen bezit die (de opdrachtgever van) Bredenoord op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, gedurende tenminste vijf jaar na afloop van de garantietermijn.

32. SERVICE

32.1 De Opdrachtnemer staat er voor in gedurende een periode van tenminste vijf jaar na het einde van de garantietermijn desgewenst onderhoudswerkzaamheden en reparaties te zullen uitvoeren en geschikte onderdelen te leveren tegen redelijke prijzen.

Sectie D. Aanvullende Inkoopvoorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

33. ALGEMEEN

33.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij de Opdrachtnemer zichzelf en/of werknemers ter beschikking stelt (hierna ook te noemen de “Inleenkracht”) aan Bredenoord om onder toezicht of leiding van Bredenoord werkzaam te zijn, met instandhouding van de dienstbetrekking tussen de uitgeleende werknemer en diens werkgever.

34. EIGEN WERKNEMERS/DOORLENING

34.1 De Opdrachtnemer zal slechts zijn eigen werknemers aan Bredenoord uitlenen. Tussen deze werknemers en de Opdrachtnemer dient een dienstbetrekking te bestaan. Zonder schriftelijke toestemming van Bredenoord is het de Opdrachtnemer niet toegestaan om zelf werknemers van derden in te lenen en die werknemers aan Bredenoord door te lenen.

35. DOCUMENTEN

35.1 De Opdrachtnemer stelt Bredenoord op eerste verzoek en uiterlijk bij indiening van zijn factuur de navolgende documenten ter beschikking:

 1. een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar;
 2. een verklaring, niet ouder dan drie maanden, afgegeven door de belastingdienst en door de bedrijfsvereniging inzake zijn betalingsgedrag met betrekking tot de afdracht van premies volksverzekeringen, loonbelasting en premies sociale verzekeringen, voor zijn ter beschikking gestelde werknemers;
 3. een kopie van een volledig rechtsgeldige G-rekeningovereenkomst;
 4. een kopie van de polis van diens aansprakelijkheidsverzekering.

35.2 Op verzoek van Bredenoord zal Opdrachtnemer steekproefsgewijs de salarisafrekeningen en de kostenvergoedingen van de door hem uitgeleende werknemers ter beschikking stellen ter verificatie van de juiste kostencalculaties.

36. IDENTIFICATIE, VERGUNNING (MELDING) WagwEU

36.1 De Opdrachtnemer is verplicht tijdig vóór het ter beschikking stellen van Inleenkrachten een opgave te doen van de volgende persoonsgegevens: naam, voorletters, adres, woonplaats, geboortedatum, datum van indiensttreding bij Opdrachtnemer, Burgerservicenummer, nationaliteit, soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur.

36.2 Voorts dient Opdrachtnemer van alle ter beschikking te stellen Inleenkrachten aan Bredenoord te overhandigen:

 1. recent curriculum vitae waaruit de bekwaamheid blijkt voor de te verrichten werkzaamheden;
 2. kopie van behaalde relevante diploma’s, persoonsgebonden (VCA) diploma’s, gevolgde trainingen, cursussen en keuringen;
 3. indien de betreffende Inleenkracht niet afkomstig is uit de Europese Economische Ruimte, een kopie van een geldig wettelijk erkend legitimatiebewijs;
 4. indien de betreffende Inleenkracht afkomstig is uit een land niet behorend tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, een kopie van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of een kopie van een tewerkstellingsvergunning (TWV) indien dit volstaat;
 5. indien van toepassing een A -1 verklaring.

36.3 Indien van toepassing dient de Opdrachtnemer te voldoen aan de WagwEU.

36.4 Ingeval van overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen en/of de WagwEU is Opdrachtnemer aan Bredenoord een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,- per overtreding onverminderd het recht van Bredenoord om aanvullend vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

37. VERPLICHTINGEN VAN DE INLEENKRACHT

37.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat Inleenkrachten:

 1. zich te allen tijde aan de hand van een geldig wettelijk erkend legitimatiebewijs kunnen legitimeren;
 2. op verzoek van Bredenoord een Verklaring omtrent Gedrag kunnen overleggen;
 3. geschikt en bereid zijn de bedongen werkzaamheden te verrichten;
 4. te allen tijde de door (opdrachtgever van) Bredenoord, en Opdrachtnemer opgelegde veiligheidsinstructies in acht nemen. De inleenkrachten worden hiertoe in staat gesteld door Opdrachtnemer die aan Inleenkrachten alle relevante informatie doorgeleidt;
 5. eventueel door hen gewenste verlofdagen tijdig aankondigen en dat deze in overleg met Bredenoord worden vastgelegd;
 6. zich op de afgesproken tijd en plaats bij de vertegenwoordiger van Bredenoord melden;
 7. bij aankomst op het Werk geschikt en voldoende gereedschap bij zich hebben;
 8. tijdig op het Werk aanwezig zijn;
 9. zich houden aan de door Bredenoord vastgestelde werktijden;
 10. de instructietaal (Nederlands of Deens, Engels of Duits) zowel in woord als geschrift voldoende beheersen om de werkzaamheden vakbekwaam en veilig uit te voeren; en
 11. over alle (overige) vaardigheden beschikken ten behoeve van een vakbekwame, veilige en efficiënte uitvoering van de hen opgedragen werkzaamheden.

38. KOSTEN TRAININGEN

38.1 Kosten ten behoeve van door Bredenoord noodzakelijk geachte trainingen van Inleenkrachten zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Indien Bredenoord deze kosten in eerste aanleg voor haar rekening neemt, zullen deze kosten door Opdrachtnemer omgaand worden vergoed.

39. VERZUIM, VOORTIJDIG VERTREK

39.1 Indien een Inleenkracht de bedongen werkzaamheden niet kan verrichten, draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat dit tijdig voor aanvang van de werkzaamheden aan de vertegenwoordiger van Bredenoord ter kennis wordt gebracht. De Opdrachtnemer zorgt alsdan op eerste verzoek van Bredenoord binnen één werkdrag voor een vervangende Inleenkracht.

39.2 Indien de Inleenkracht tijdens de eerste vijf werkdagen opzegt, zal Bredenoord geen vergoeding verschuldigd zijn voor de eerste 16 uur die deze Inleenkracht heeft gewerkt.

40. OVERWERK

40.1 Overwerk is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Bredenoord. Bredenoord past de overwerktarieven conform de toepasselijke cao toe.

41. GEHEIMHOUDING

41.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat de Inleenkracht, indien Bredenoord zulks met het oog op de te verrichten werkzaamheden verlangt, een door Bredenoord opgestelde geheimhoudingsverklaring ondertekent. Opdrachtnemer en Bredenoord verplichten zich alle gegevens en informatie vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden jegens derden. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot de gegevens over organisatie, bedrijfsvoering en ontwikkelingen van Bredenoord, of Bredenoord van Bredenoord die de Opdrachtnemer of diens Inleenkrachten verkrijgen uit hoofde van de Overeenkomst.

42. AANSPRAKELIJKHEID

42.1 Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor letsel- en/of zaakschade toegebracht aan de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde werknemers en vrijwaart Bredenoord tegen iedere vordering daaromtrent, van de Inleenkracht of van derden, tenzij er zijdens Bredenoord sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid.

43. COMMUNICATIE

43.1 Rechtstreekse communicatie tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer van Bredenoord met betrekking tot Bredenoords werkzaamheden voor die Bredenoord of daarmee vergelijkbare werkzaamheden is slechts toegestaan indien hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring door Bredenoord is gegeven.

44. GEDRAGS-/VEILIGHEIDSREGELS

44.1 De Opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem ter beschikking gestelde Inleenkrachten steeds zullen voldoen aan de gedrags-en veiligheidsregels van Bredenoord en haar opdrachtgever. Inleenkrachten dienen tenminste de navolgende regels in acht te nemen:

 1. De interne regels & instructies van Bredenoord betreffende veiligheid, gezondheid en milieu;
 2. beschaafde omgangsvormen;
 3. zich onthouden van het gebruik en/of het bezit van alcoholische dranken en/of drugs op het Werk en/of in vervoersmiddelen ten behoeve van het Werk en niet op het Werk en/of tijdens woon-werkverkeer onder invloed van bedoelde middelen te verkeren;
 4. beschikken over een verzorgd uiterlijk;
 5. zich onthouden van dragen van aanstootgevende kledij of kenmerken;
 6. dragen van werkkleding in de huiskleur van Bredenoord zonder opdruk anders dan woord en/of beeldmerk van Bredenoord;
 7. niet storend aanwezig hebben van eventuele geluiddragers;
 8. de huisregels (van de (eind)klant) van Bredenoord;
 9. in achtnemen van de gebruikelijke en de interne gedragsregels van Bredenoord omtrent informatiebeveiliging alsmede die van de eventuele Opdrachtnemer van Bredenoord.

45. UITRUSTING

45.1 Alle Inleenkrachten dienen in het bezit te zijn van handgereedschap en goedgekeurd elektrisch gereedschap, tenzij anders overeengekomen. De kosten voor dit gereedschap zijn opgenomen in het standaard uurtarief. Wanneer bij controle blijkt dat de Inleenkracht defect en/of onveilig gereedschap heeft dan dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk te vervangen.

45.2 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle Inleenkrachten die bij Bredenoord te werk worden gesteld voorzien zijn van in goede staat verkerende persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit dient minimaal te zijn: deugdelijke werkkleding,veiligheidshelm, werkhandschoe-nen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming.

45.3 Kosten voor vervanging of herstel van door Bredenoord aan Inleenkrachten ter beschikking gestelde Producten, ontstaan door zoekraken of ondeskundig dan wel onzorgvuldig gebruik, komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

45.4 Na beëindiging van de werkzaamheden dienen alle eventueel aan Inleenkrachten ter beschikking gestelde tekeningen, documenten en gegevens en Producten te worden geretourneerd aan Bredenoord en/of definitief van gegevensdragers te worden verwijderd. Evenmin is het Inleenkrachten toegestaan om kopieën te maken en te behouden van ter beschikking gestelde tekeningen, documenten en gegevens.

45.5 De door Bredenoord ter beschikking gestelde Producten mogen alleen ten tijde van de werkzaamheden door de Inleenkrachten gebruikt worden. Opdrachtnemer zal deze verplichting aan de door haar ter beschikking gestelde werknemers meedelen en ervoor instaan dat Inleenkrachten deze verplichtingen ook daadwerkelijk nakomen. Indien niet-nakoming wordt geconstateerd, zal Opdrachtnemer per geconstateerde overtreding een direct opeisbare boete van € 500,- aan Bredenoord verschuldigd zijn.

46. AFWIJKINGEN TEN AANZIEN VAN GEDRAG OF KWALITEIT

46.1 Bredenoord behoudt zich het recht voor de door de Opdrachtnemer aangegeven geschiktheid te toetsen. De hiervoor benodigde uren zullen voor rekening van Bredenoord zijn, tegen het overeengekomen tarief, indien en voor zover de bekwaamheid ten genoegen van Bredenoord is aangetoond.

46.2 Voldoet een Inleenkracht niet aan het functieprofiel van Bredenoord dan kan hem/haar binnen één dag na aanvang van zijn werkzaamheden de verdere toegang tot het Werk worden geweigerd zonder dat Bredenoord enige vergoeding is verschuldigd aan Opdrachtnemer en/of Inleenkracht.

46.3 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst een Inleenkracht zich niet houdt aan of niet voldoet aan de gestelde eisen dan wel er ernstige aanmerkingen zijn op diens gedrag, dan is Bredenoord gerechtigd de Inleenkracht onmiddellijk te verwijderen, zonder dat Bredenoord gehouden is tot enige vergoeding van de hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende en reeds gemaakte kosten en onverminderd de verder aan Bredenoord toekomende rechten. Bredenoord zal Opdrachtnemer hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen.

46.4 In de gevallen genoemd onder lid 2 en 3 van dit artikel is de Opdrachtnemer verplicht onverwijld de Inleenkracht te vervangen door een andere, qua opleiding, ervaring en deskundigheid gelijkwaardige, Inleenkracht zonder dat dit leidt tot vertraging of onvolkomenheden in de uitvoering van de Overeenkomst.

47. BEËINDIGING

47.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien het werk waarvoor de Inleenkracht ter beschikking is gesteld wordt beëindigd of geschorst of zoveel eerder als in onderling overleg wordt bepaald. De vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zal hierover vooraf en zo tijdig mogelijk worden geïnformeerd.

47.2 Bredenoord behoudt zich het recht voor in geval van onvoorziene omstandigheden, de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen, rekening houdend met de volgende opzegtermijnen:

 1. bij inzet tot en met drie maanden: een dag
 2. bij inzet meer dan drie maanden: vier dagen
 3. bij overmacht of een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming: onmiddellijk.