Corona Nieuws

Duurzame energiebronnen voor een schonere toekomst

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is niet hetzelfde als hernieuwbare energie, twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt. Hoewel bij beide sprake is van energie uit bronnen die telkens opnieuw kunnen worden geproduceerd, wordt bij duurzame energie tevens de voorwaarde gesteld dat het winnen en gebruiken van de energie geen nadelige invloed mag hebben op het milieu.

Op het moment gebruikt 93% van de huishoudens nog stroom die afkomstig is uit fossiele bronnen. Het gebruiken van duurzame energiebronnen, ook wel milieuvriendelijke energiebronnen genoemd, zorgt dat we hier minder afhankelijk van hoeven zijn. Binnen enkele decennia raakt de hoeveelheid fossiele energiebronnen op. Het is daarom van belang dat we ons nu focussen op het ontwikkelen van duurzame energiebronnen, zodat toekomstige generaties niet zonder energie komen te zitten.

Bredenoord hecht veel belang aan het verduurzamen van onze maatschappij. Klanten kunnen daarom kiezen voor energieoplossingen uit de Clear Concept productlijn. Aan deze productlijn worden constant nieuwe duurzame alternatieven toegevoegd.

Welke energiebronnen zijn duurzaam?

Sommige energiebronnen zijn hernieuwbaar, maar niet duurzaam. Of een energiebron duurzaam is hangt af van de impact die de energiewinning op het milieu heeft. Is er sprake van nadelige gevolgen voor mens en milieu? Dan is de energiebron misschien wel hernieuwbaar, maar niet duurzaam.

Bio-energie

Bio-energie is energie gewonnen uit biomassa. Wanneer organisch materiaal chemisch wordt bewerkt of verbrandt, kunnen verschillende brandstoffen tot stand komen. Deze biobrandstoffen komen in vele vormen, van gas en olie tot warmte en elektriciteit.

Bio-energie is duurzaam wanneer er sprake is van tweede generatie bio-energie. Dit houdt in dat de energie moet worden gewonnen uit organische afvalstoffen en materiaal dat geen ander doel kan dienen. Dit kan zowel dierlijk als plantaardig materiaal zijn. Tuinafval, gebruikt frituurvet en oneetbare delen van landbouwgewassen zijn voorbeelden van milieuvriendelijke energiebronnen voor het winnen van bio-energie. Bij het verbruiken van bio-energie komt CO₂ vrij, maar aangezien dit eerder door de grondstoffen al uit de atmosfeer werd opgenomen is deze uitstoot bij voorbaat al gecompenseerd.

Energie uit biomassa kan ook worden gewonnen uit voedingsgewassen. Deze bron is wellicht hernieuwbaar, maar in dit geval niet duurzaam. Bij het verbouwen van gewassen voor bio-energie gaat landbouwgrond verloren die ook voor het verbouwen van voedselgewassen had kunnen worden gebruikt, wat soms tot honger kan leiden. Bij het vrijmaken van meer landbouwgrond worden tevens vaak bossen gekapt, wat de lokale biodiversiteit in gevaar brengt.

Energie uit warmte

Energie uit warmte is duurzaam wanneer restwarmte uit industriële processen of energiewinning wordt omgezet tot energie. Deze warmte zou anders immers verloren zijn gegaan. Door deze te hergebruiken wordt bespaard op de inzet van fossiele energie.

In sommige landen is energie uit de aardbodem al een duurzame energiebron. Hierbij wordt warmte gewonnen uit grondwater dat van maximaal 500 meter diepte uit de aardbodem omhoog wordt gepompt. 80% van de warmte in IJsland wordt uit de aardbodem gewonnen. In Nederland is het nog niet mogelijk om aardwarmte als duurzame energiebron in te zetten. Er moet nog veel onderzoek plaatsvinden op dit gebied, bijvoorbeeld over het bereiken van de warmte en de rol die onze bodemsamenstelling speelt bij het winnen van de ruimte. De installaties en systemen die moeten worden opgezet om de warmte te winnen moeten tevens worden geproduceerd, waar weer CO₂ bij vrij zou komen.

Zonne-energie

Eén van de meest gebruikte schone energiebronnen in Nederland is zonne-energie. Zonne-energie ontstaat wanneer door in zonnepanelen opgevangen zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Er komt bij het produceren geen CO₂ vrij. Wat bij de productie van de panelen vrijkwam, wordt al snel gecompenseerd.

Het aanbod van zonne-energie kan niet op de energievraag worden afgesteld. In gebieden met veel zonuren leveren zonnepanelen een hoog rendement. In gebieden met weinig zonlicht ligt dit rendement een stuk lager. Een andere energiebron kan dan meer zekerheid bieden. Ook is het mogelijk om zonnepanelen te combineren met een backup, zoals een aggregaat of het net.

Bredenoord heeft twee energieoplossingen met zonnepanelen in haar Clear Concept lijn opgenomen. Afhankelijk van de energievraag kan worden gekozen voor de Mobile Solar Plant of de Mini-SunBox.

Windenergie

De windmolen is inmiddels een bekend gezicht in het Nederlandse landschap. In deze windmolens wordt energie opgewekt wanneer wind de rotorbladen in beweging brengt. Deze beweging wordt in een generator omgezet tot bruikbare energie. Deze windenergie is duurzaam; tijdens het proces komt geen CO₂ vrij. De CO₂ die vrijkwam bij de productie van de windmolen wordt binnen enkele maanden gecompenseerd doordat de windenergie zorgt voor een besparing op fossiele stroom.

Een nadeel van windenergie is dat het niet op de energievraag kan worden afgestemd. Waait het niet, dan wordt er geen windenergie opgewekt. In windstille tijden moet dan ook een andere energiebron worden gebruikt. Een ander nadeel zijn de veelvoorkomende protesten van omwonenden wanneer plannen voor meer windmolens bekend worden gemaakt. Hun voornaamste argumenten zijn dat de windmolen het uitzicht bederft en dat het geluid van de windmolens overlast levert. Tot slot verstoren windmolens het leefgebied en natuurlijke ritme van sommige vogelsoorten.

Waterenergie

Stromend water kan, net zoals wind, een turbine aandrijven. De energie die hierbij ontstaat wordt waterenergie genoemd. Een belangrijk voordeel van waterenergie ten opzichte van windenergie en zonne-energie is dat het aanbod aan waterenergie eenvoudiger op de energievraag kan worden afgesteld. Toch is het niet altijd mogelijk om precies het gevraagde vermogen te produceren. Doordat er bij het opwekken van waterenergie geen CO₂ vrijkomt en de bron hernieuwbaar is, is deze energievorm duurzaam.

Ontvang Bredenoord updates via LinkedIn