Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van de besloten vennootschap BREDENOORD bv., gevestigd te Apeldoorn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08053082 of elke daarop herziene versie.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Huurder: de contractpartij van Bredenoord Aggregaten Verhuur B.V.;
  • Huurperiode: de periode vanaf het moment van aflevering door of namens Verhuurder dan wel afhalen door of namens Huurder tot aan het moment waarop het gehuurde door of namens Verhuurder is opgehaald, dan wel door of namens Huurder is teruggebracht bij Verhuurder.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Huurder en Verhuurder tot stand komt, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop (voor zover door Verhuurder schriftelijk geaccepteerd), alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
  • Verhuurder: Bredenoord Aggregaten Verhuur B.V. te Apeldoorn;
  • Voorwaarden: deze algemene verhuurvoorwaarden;

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere door Verhuurder te sluiten Overeenkomst en iedere gesloten Overeenkomst.

2.2    Afwijking van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

2.3    In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

2.4    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Huurder, hoe ook genaamd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1    Offertes, aanbiedingen, (prijs)opgaven en andere verklaringen van Verhuurder en haar vertegenwoordigers en/of werknemers binden Verhuurder niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2    Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Verhuurder een opdracht van Huurder bevestigt door een schriftelijke opdracht¬bevestiging, door ondertekening van de Overeenkomst of door de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door Verhuurder.)

ARTIKEL 4. HUURPRIJS; BETALING; INCASSOKOSTEN

4.1    De huurprijzen luiden in Euro en zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging, exclusief BTW en overige overheidslasten, brandstof, alsmede transport-, service- en onderhoudskosten.

4.2    Verhuurder heeft het recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen eenmaal per kalenderjaar te herzien. 

4.3    Indien het gehuurde gedurende een groter aantal uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen dient Huurder Verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen en is Huurder de daarmee overeenstemmende hogere huurprijs aan Verhuurder verschuldigd.

4.4    Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur¬datum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Verhuurder of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Verhuurder. 

4.5    Verhuurder is gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, om van Huurder te verlangen dat deze ter zake van de Overeenkomst een voorschot betaalt of op andere wijze zekerheid stelt.

4.6    Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Huurder heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Verhuurder op te schorten.

4.7    Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Huurder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de Nederlandse wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

4.8    Kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Verhuurder worden gemaakt om nakoming van de verlichtingen van Huurder af te dwingen, komen ten laste van Huurder. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt hierbij een minimum van:
- 15% over de eerste 2500 Euro van de vordering met een minimum van 40 Euro;
- 10% over de volgende 2500 Euro van de vordering;
- 5% over de volgende 5000 Euro van de vordering;
- 1% over de volgende 190.000 Euro van de vordering;
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van  6775 Euro;
zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Verhuurder Huurder schriftelijk sommeert zijn verplichtingen na te komen.

4.9    Door Huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.10    Verhuurder is gerechtigd tussentijds te factureren.

4.11    Alle verplichtingen van Huurder zijn terstond opeisbaar in geval Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

ARTIKEL 5. LEVERING VAN HET GEHUURDE

5.1    Tenzij anders wordt overeengekomen zal Verhuurder het gehuurde afleveren op de door Huurder opgegeven plaats. Het risico gaat bij aflevering over op Huurder. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is via de verharde weg en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het gehuurde.

5.2    Een door Verhuurder opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van Huurder, dan wel derden, op de door Huurder, dan wel die derden aan Verhuurder verstrekte gegevens. De levertijd gaat pas in nadat Huurder, dan wel die derden alle prestaties hebben verricht die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De leveringstermijn zal door Verhuurder zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn.

5.3    Indien Huurder zelf voor transport van het gehuurde zorg draagt, is het transport voor rekening en risico van Huurder. Huurder zal Verhuurder vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN HUURDER

6.1    Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en het gehuurde aan het einde van de Huurperiode aan Verhuurder te zullen retourneren in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde aan het begin van de Huurperiode heeft ontvangen.

6.2    Huurder is verplicht het gehuurde gedurende de Huurperiode als een goed huisvader, overeenkomstig zijn bestemming en zorgvuldig te gebruiken. In geen geval zal Huurder het vermogen van het ‘ingehuurd vermogen’ overschrijden.

6.3    Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder niet toegestaan het gehuurde weder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, te bezwaren, te vervreemden, en te (laten) demonteren en/of repareren.

6.4    Het is Huurder niet toegestaan het gehuurde te vervoeren naar een andere plaats dan de overeengekomen plaats van aflevering.

6.5    Indien derden enig recht op het gehuurde willen vestigen of doen gelden of indien sprake is van schade aan het gehuurde, dan wel omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, is Huurder verplicht Verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen.

6.6    Huurder is aansprakelijk voor alle directe schade en indirecte schade (zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving) ontstaan door of aan het gehuurde gedurende de Huurperiode.

6.7    Overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel is Huurder, indien het gehuurde door Huurder niet in dezelfde staat wordt geretourneerd als waarin hij het gehuurde aan het begin van de Huurperiode heeft ontvangen, aansprakelijk voor alle in dit kader door Verhuurder gemaakte kosten (zoals reparatie en reinigingskosten), een en ander onverminderd Verhuurders overige rechten.

6.8    In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde gedurende de Huurperiode is Huurder verplicht Verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Huurder is verplicht Verhuurder volledig schadeloos te stellen. In geval van vermissing, diefstal, of tenietgaan van het gehuurde dient Huurder aan Verhuurder de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen.

6.9    Eventuele klachten over de (wijze van) nakoming door Verhuurder van haar contractuele verplichtingen dient Huurder direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na uitvoering van de betreffende verplichting schriftelijk aan Verhuurder te melden.

ARTIKEL 7. ONDERHOUD; REPARATIES

7.1    De kosten van brandstofgebruik zijn voor rekening van de huurder. Dagelijkse controle dient door de huurder  te worden gedaan. Ten aanzien van gehuurde aggregaten wordt onder dagelijkse controle verstaan:
- minimaal eenmaal per etmaal voor het starten het oliepeil controleren en zo nodig, na overleg met de afdeling Service van Verhuurder, bijvullen tot de bovenste markering, waarbij olie van een 10W - 40 multigrade type ACEA E3, E5 van een gerenommeerd merk, of een gelijkwaardige olie (afkomstig van één van de grote in Nederland voorkomende benzinemaatschappijen) dient te worden gebruikt;
- het controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur bij watergekoelde motoren en het zo nodig, na overleg met de afdeling Service van Verhuurder, bijvullen van de radiateur met koelvloeistof tot het vereiste niveau;
- het voortdurend controleren van het gehuurde aggregaat op afwijkende geluiden, lekkage of andere afwijkingen conform de richtlijnen vermeld op de aan het gehuurde aggregaat bevestigde metalen plaatje.

7.2    Indien het gehuurde in gebruik is als noodstroom-voorziening gelden speciale richtlijnen ter maximalisering van de beschikbaarheid van noodstroom. Deze zijn bij de afdeling Service van Verhuurder verkrijgbaar.

7.3    Indien het gehuurde ten gevolge van gebreken niet kan worden gebruikt, is Huurder desondanks verplicht de volledige huurprijs te betalen. Dit is slechts anders indien de gebreken direct doch uiterlijk binnen 24 uur na constatering van het gebrek aan Verhuurder zijn gemeld, het gehuurde zich bevindt binnen een straal van 250 km van Apeldoorn en de gebreken niet binnen 24 uur na melding door Verhuurder zijn verholpen; in dat geval zal de huurprijs, zo lang Huurder van het gehuurde geen gebruik kan maken nadat 24 uur na de melding van de gebreken aan Verhuurder zijn verstreken, naar redelijkheid worden verminderd evenredig aan het verminderde huurgenot.
Indien het door Huurder gehuurde object verder dan 250 kilometer van de standplaats is gebracht zijn alle kosten voor onderhoud en reparatie, inclusief vervanging, voor rekening van Huurder.

7.4    De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van een materiaal- of constructiefout of als gevolg van normale slijtage of corrosie komen voor rekening van Verhuurder.

7.5    Verhuurder heeft het recht om een gehuurd aggregaat tijdens de Huurperiode te vervangen door een gelijkwaardig aggregaat, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

7.6    Tenzij expliciet overeengekomen tussen Verhuurder en Huurder mag Huurder geen werkzaamheden, anders dan bovenstaand beschreven, uitvoeren aan het gehuurde.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER

8.1    Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.

8.2    De aansprakelijkheid van Verhuurder voor de door Huurder, dan wel derden geleden schade, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot 10.000 Euro.

8.3    Huurder zal Verhuurder vrijwaren voor aanspraken van derden direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde en hij zal Verhuurder alle schade vergoeden die Verhuurder lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

8.4    Elke aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder vervalt na verloop van twee (2) maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd.

8.5    De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 9. BEËINDIGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING 

9.1    Huurder heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen, waarbij Verhuurder het recht heeft reeds gemaakte kosten in rekening te brengen bij de huurder. Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee (2) maanden. Met inachtneming van het voorgaande, eindigt de Overeenkomst op de datum waarop het gehuurde door of namens Verhuurder is opgehaald, dan wel door of namens Huurder is teruggebracht bij Verhuurder.

9.2    Verhuurder heeft, indien Huurder tekort schiet in enige verplichting jegens Verhuurder, of indien Verhuurder redelijkerwijs mag verwachten dat Huurder tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Verhuurder, het recht de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, een en ander onverminderd haar overige rechten.

9.3    Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 heeft Verhuurder in dergelijke gevallen het recht om de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebreke¬stelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, een en ander onverminderd haar overige rechten.

9.4    In het geval waarin Huurder:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
b. onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
d. komt te overlijden;
e. enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt; is Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, een en ander onverminderd haar overige rechten.

9.5    Indien zich één of meer van de onder a, b, c en e van lid 4 van dit artikel omschreven gevallen mocht voordoen is Huurder verplicht Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen. Tevens zal Huurder in geval van een onder a of b van lid 4 van dit artikel omschreven geval aan de curator of bewindvoerder mededelen dat het gehuurde aan Verhuurder in eigendom toebehoort.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1    Onder overmacht aan de zijde van Verhuurder wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien - die het nakomen van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen:
- oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, burgeroorlog en oproer;
- werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, materiaal¬tekorten, brand en andere ernstige bedrijfsstoringen;
- maatregelen aan de zijde van de overheid;
- problemen met energievoorziening;
- tekortkomingen van de door Verhuurder ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde bedrijven, instellingen, personen en/of zaken.

10.2    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Verhuurder opgeschort voor zo lang Verhuurder direct of indirect verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

10.3    Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.4    Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 11. GESCHILBESLECHTING

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Huurder en Verhuurder, in geval de rechtbankbevoegd is, worden beslecht door de in Nederland  bevoegde Rechtbank waar Verhuurder in verband met haar vestigingsplaats (Apeldoorn) onder valt . Verhuurder blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke aanbieding, offerte, opdracht, de Voorwaarden, de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.