Corona Nieuws

Algemene huurvoorwaarden van Bredenoord B.V.

Op onze offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op verhuur van materiaal zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van Bredenoord B.V. van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02/1652928.

Artikel 1
Definities

In deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bredenoord: de besloten vennootschap Bredenoord B.V. of de daaraan gelieerde rechtspersonen, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een Offerte aan of Overeenkomst met Huurder.
Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar het Materiaal zal worden geleverd.
Gegevens: van de Offerte deel uitmakende afbeeldingen en tekeningen, modellen, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
Gebrek(en): een aan Bredenoord toe te rekenen mankement of defect aan het Materiaal, dat al vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
Huurder: de (rechts)persoon die met Bredenoord een Overeenkomst heeft gesloten of een Offerte van Bredenoord ontvangt of anderszins als wederpartij van Bredenoord optreedt, waarbij Bredenoord als Verhuurder optreedt.
Materiaal: al het door Bredenoord aan Huurder verhuurde of te verhuren materiaal, die nader beschreven is in de Offerte of Overeenkomst.
Offerte: vrijblijvende op schrift gestelde aanbod door Bredenoord aan (potentiële) Huurder.
Opleverstaat: rapport dat wordt gemaakt door Bredenoord en Huurder bij de levering (de afleverbon) en/of teruggave (de retourbon) van het Materiaal door de Huurder.
Schadestaat: rapport dat wordt gemaakt na inspectie van het retour gekomen Materiaal door Bredenoord waarbij gebreken zijn geconstateerd die niet zijn opgenomen in de Opleverstaat.
Huurbevestiging: op schrift gestelde vastlegging van de door Bredenoord met de Huurder gesloten Overeenkomst.
Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Bredenoord en Huurder gesloten wordt en waarop deze algemene verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn verklaard.
Schriftelijk: door middel van een papieren of digitaal document, afkomstig van (gevolmachtigde) vertegenwoordigers van Bredenoord (en/of Huurder).

Artikel 2
De toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Bredenoord en op alle Overeenkomsten, hoe ook genaamd, die gesloten worden tussen Bredenoord en Huurder.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Bredenoord zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
 3. Wijziging van en aanvulling op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 4. De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
 5. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Huurder wordt door Bredenoord niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3
Offertes

 1. Het aanbod van Bredenoord, zoals opgenomen in de Offerte, is geheel vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. De inhoud van alle bij Offerte verstrekte Gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch is nimmer bindend voor Bredenoord. Offertes zijn gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie.
 3. Door Bredenoord verstrekte Gegevens blijven eigendom van Bredenoord, mogen zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Bredenoord worden geretourneerd. Bredenoord behoudt zich tevens alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor, uit welke hoofde dan ook ontstaan.
 4. Een Offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

Artikel 4
Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Bredenoord een Huurbevestiging heeft gedaan dan wel een Overeenkomst met Huurder heeft gesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Huurbevestiging door Bredenoord is verzonden, dan wel de Overeenkomst door Huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
 2. Huurder wordt geacht met de inhoud van de Huurbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de Huurbevestiging Schriftelijk aan Bredenoord laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. In het geval van werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen Offerte of Huurbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Indien een aanbod door Huurder wordt aanvaard, heeft Bredenoord het recht om eenzijdig minimaal vierentwintig (24) uur voor aanvang van de overeengekomen termijn van levering van het Materiaal de Overeenkomst te annuleren. Indien Bredenoord van dit (eenzijdige) recht gebruik maakt, is zij nimmer enigerlei bedrag aan schadevergoeding aan de Huurder verschuldigd.
 5. Huurder kan de Overeenkomst tot één werkdag vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het Materiaal Schriftelijk kosteloos annuleren. Nadien is Schriftelijk annuleren mogelijk, maar Huurder is alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd:
  1. 70% van het netto huurtarief van het Materiaal bij annulering vóór het tijdstip waarop het Materiaal aan Huurder ter beschikking zou worden gesteld en 100% van het netto huurtarief - inclusief de gemaakte transportkosten - indien de annulering plaatsvindt op het moment dat het Materiaal voor transport gereed staat.

Artikel 5
Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief transport, oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, tol- en overtochtkosten en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft Bredenoord het recht de overeengekomen prijzen te verhogen.
 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Bredenoord door het uitblijven van gegevens of instructie of andere bij de Huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is Bredenoord gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.
 4. Indien het Materiaal meer of minder uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen, dient Huurder Bredenoord daarvan direct Schriftelijk in kennis te stellen en is Huurder de daarmee overeenstemmende meer of minder huurprijs aan Bredenoord verschuldigd.

Artikel 6
Betaling

 1. De betaling van de facturen van Bredenoord dient binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening door Huurder te geschieden. Huurder is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. Verhuurder is gerechtigd om tussentijds te factureren.
 2. Indien Huurder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Bredenoord heeft voldaan, is de Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Huurder in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Huurder vertragings-rente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Bredenoord op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.
 3. Alle met de incasso van de door Bredenoord gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- exclusief omzetbelasting.
 4. Huurder is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Bredenoord telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen zoals aangegeven door Bredenoord en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen. Bredenoord is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Huurder.
 5. Facturen worden geacht door Huurder te zijn geaccepteerd, indien Bredenoord hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum Schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Huurder tot gevolg.

Artikel 7
Staat Materiaal

 1. Het Materiaal zal door Huurder worden aanvaard in de staat waarin ze zich dan bevindt. De staat bij aanvang van de Overeenkomst wordt door of vanwege Bredenoord vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerde Opleverstaat (de afleverbon), welke Opleverstaat deel uitmaakt van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Materiaal geacht te zijn opgeleverd in de staat die Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder Gebreken.
 2. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder gehouden het Materiaal op te leveren in de staat die bij aanvang van de Overeenkomst in de Opleverstaat is beschreven. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Materiaal door Huurder bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan Bredenoord opgeleverd in de staat die Bredenoord mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 3. Vóór het einde van de Overeenkomst, dient het Materiaal door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een Opleverstaat (de retourbon) opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Materiaal worden vastgelegd.
 4. Indien Huurder niet meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in de Opleverstaat, is Bredenoord bevoegd de inspectie buiten de aanwezigheid van Huurder uit te voeren en de Opleverstaat bindend voor partijen vast te stellen. Bredenoord zal Huurder onverwijld een exemplaar van de Opleverstaat ter hand stellen.
 5. Nadat het Materiaal na het einde van Overeenkomst weer terugkeert bij Bredenoord, zal Bredenoord het Materiaal onverwijld inspecteren. Indien uit deze inspectie blijkt dat er andere gebreken zijn, anders dan die zijn opgenomen in de Opleverstaat, zal Bredenoord een Schadestaat aan Huurder zenden waarin de noodzakelijk gebleken reparaties worden gemeld.
 6. Bredenoord zal de in de Opleverstaat en/of Schadestaat bedoelde werkzaamheden op kosten van Huurder aan het einde van de Overeenkomst uitvoeren c.q. doen uitvoeren en daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen.

Artikel 8
Bestemming en verbodsbepaling

 1. Het Materiaal blijft te allen tijde eigendom van Bredenoord, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Het Materiaal is uitsluitend bestemd om door Huurder te worden gebruikt zoals aangegeven in de Overeenkomst.
 2. Huurder is verplicht het Materiaal gedurende de huurtermijn als een goed huisvader, overeenkomstig de bestemming, zorgvuldig te gebruiken.
 3. Huurder zal Bredenoord onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen indien het Materiaal in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Materiaal. Bovendien zal Huurder aan Bredenoord op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het betreffende Materiaal zich bevindt.
 4. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde Materiaal, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Huurder, zal de Huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van Bredenoord.
 5. Huurder waaronder ook diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Huurder het Materiaal bedienen, dient het Materiaal enkel te laten gebruiken door (een) gecertificeerd c.q. gekwalificeerd perso(o)n(en) die bekend is/zijn met het Materiaal van Bredenoord.
 6. Het is Huurder niet toegestaan om, zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord, het Materiaal: - een andere bestemming te geven dan bedoeld in de Overeenkomst; - geheel of gedeeltelijk te repareren of te demonteren; - veranderingen in, aan of op het Materiaal aan te brengen en daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen; - buiten de Gebruikslocatie te doen brengen of binnen de Gebruikslocatie te verplaatsen; - aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon; - te verkopen, over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.
 7. Indien Huurder handelt in strijd met het bepaalde in artikel 8.5 en/of artikel 8.6, dan verbeurt Huurder een direct opeisbare boete gelijk aan € 7.500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bredenoord op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

Artikel 9
Onderhoud, reparatie en gebruik

 1. Huurder is gehouden Bredenoord onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan het Materiaal. Indien Huurder nalaat tijdig aan Bredenoord te melden dat onderhoud noodzakelijk is, dan is Huurder gehouden de door Bredenoord door deze nalatigheid ontstane schade te vergoeden.
 2. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van een materiaal- of constructiefout komen voor rekening van Bredenoord. Alle overige te maken onderhouds-, reparatie of vervangingskosten van het Materiaal komen voor rekening van Huurder. De kosten van brandstofgebruik en de kosten van het dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Huurder.
 3. Het onderhoud, anders dan dagelijks onderhoud, en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Bredenoord, tenzij aan Huurder Schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten. Ten aanzien van gehuurde aggregaten wordt onder dagelijks onderhoud of controle, dat door Huurder dient te worden uitgevoerd, verstaan:
  1. minimaal eenmaal per etmaal voor het starten het oliepeil controleren en zo nodig, na overleg met Bredenoord, bijvullen tot de bovenste markering, waarbij olie van een 10W40 multigrade type ACEA E3, E5 van een gerenommeerd merk, of een gelijkwaardige olie (afkomstig van één van de grote in Nederland voorkomende oliemaatschappijen) dient te worden gebruikt;
  2. het controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur bij watergekoelde motoren en het zo nodig, na overleg met Bredenoord, bijvullen van de radiateur met koelvloeistof tot het vereiste niveau;
  3. het voortdurend controleren van het gehuurde aggregaat op afwijkende geluiden, lekkage of andere afwijkingen conform de richtlijnen vermeld op de aan het gehuurde aggregaat bevestigde metalen plaatje;
  4. huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de aarding van het Materiaal.
 4. Huurder verplicht zich ertoe Bredenoord te allen tijde toegang tot het Materiaal te verschaffen, zodat Bredenoord c.q. een door Bredenoord aangewezen derde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan verrichten.
 5. Bij door Bredenoord uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel gedogen, zal Bredenoord tevoren met Huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Indien deze werkzaamheden op wens van Huurder buiten normale werktijden plaatsvinden, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Huurder.
 6. Huurder zal Bredenoord onverwijld Schriftelijk in kennis stellen van Gebreken aan het Materiaal. Huurder geeft Bredenoord in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Bredenoord komend Gebrek.
 7. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en/of beschadiging van het Materiaal.
 8. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het Materiaal. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Bijkomende kosten zoals heffingen, lasten, belastingen en vergoedingen geheven in verband met (het gebruik van) het Materiaal zijn vanaf Oplevering van het Materiaal voor rekening van Huurder, ook indien Bredenoord hiervoor wordt aangeslagen.
 9. Huurder is verplicht om het Materiaal, vanaf het moment van Oplevering, tegen alle verzekerbare schade, gedurende de gehele duur van de Overeenkomst, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 10. Bredenoord heeft het recht het Materiaal van tijd tot tijd bij de Huurder te controleren. In geval Bredenoord van mening is dat het Materiaal op een onjuiste wijze wordt gebruikt dan wel wordt verwaarloosd, is Bredenoord gerechtigd het Materiaal weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Huurder.
 11. Bredenoord heeft het recht om het Materiaal tijdens de looptijd van de Overeenkomst te vervangen door een gelijkwaardig Materiaal, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 10
Aflevering en huurtermijn

 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de "off rent datum") onverminderd het recht van Bredenoord de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 14. Indien het verhuurde Materiaal niet (compleet en in goede staat) is geretourneerd aan Bredenoord op de off rent datum, wordt een nieuwe Overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Bredenoord Huurder anderszins bericht binnen twee weken na beëindiging van de oorspronkelijke huurperiode.
 3. Tenzij anders wordt overeengekomen zal Bredenoord het Materiaal afleveren op een door Huurder opgegeven plaats. Bredenoord heeft het recht om het Materiaal op een andere plaats binnen de Gebruikslocatie af te leveren. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het gehuurde Materiaal.
 4. Indien Huurder zelf voor transport van het gehuurde zorg draagt (en het Materiaal dus bij Bredenoord ophaalt), is het transport voor rekening en risico van Huurder. Huurder zal Bredenoord vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. Huurder, die zelf voor het transport zorgdraagt, verklaart verder op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen en deze wet- en regelgeving te allen tijde te zullen eerbiedigen.
 5. De levertijd wordt door Bredenoord bij benadering vastgesteld. De overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders expliciet is overeengekomen.
 6. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Bredenoord bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Bredenoord de levertijd verlengen en/of aanpassen voor zover nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door Bredenoord wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 7. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Bredenoord en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 8. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit Schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Huurder dient ervoor te zorgen dat een persoon gedurende het afgesproken moment van levering aanwezig is voor de inontvangstneming van het Materiaal. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Bredenoord het recht om het Materiaal mee terug te nemen. Huurder zal alsdan de transportkosten en alle andere bijkomende kosten verschuldigd zijn.
 10. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Materiaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering niet mogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering en is Huurder gehouden de overeengekomen vergoedingen aan Bredenoord te voldoen.
 11. Huurder vrijwaart Bredenoord voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering.

Artikel 11
Reclamatie

 1. Huurder dient het Materiaal direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele Reclamaties over storingen of gebreken met betrekking tot het Materiaal dienen uiterlijk binnen 24 uur na aflevering Schriftelijk en gemotiveerd aan Bredenoord te worden gemeld. Storingen of Gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder konden worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering Schriftelijk en gemotiveerd aan Bredenoord te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Huurder om nakoming en/of schadevergoeding of een remedie anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende Gebrek en/of klacht.
 2. Indien en voor zover een reclame door Huurder gegrond is conform dit artikel, heeft Huurder recht op (naar vrije keuze van Bredenoord te bepalen) hetzij: (i) kosteloos herstel van het Gebrek (ii) kosteloze vervanging van het betreffende onderdeel van het Materiaal. Reclamaties worden niet geaccepteerd indien het Gebrek het gebruik van het Materiaal niet zal verhinderen of wezenlijk belemmeren.
 3. Reclamaties en klachten anderszins over de werkzaamheden, het Materiaal en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Huurder aan Bredenoord niet op.

Artikel 12
Retournering en risico

 1. Behoudens Schriftelijke toestemming van Bredenoord mag het Materiaal niet door Huurder worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur. Kosten van een eerdere retourzending komen voor rekening van Huurder.
 2. Indien het Materiaal voor het einde van de looptijd van de Overeenkomst wordt geretourneerd aan Bredenoord, is Huurder gehouden Bredenoord te betalen op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van het verhuurde Materiaal.
 3. Huurder dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is voor teruggave van het Materiaal. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Bredenoord het Materiaal toch terugnemen. Indien er een geschil ontstaat over de vraag of het Materiaal in goede staat of het juiste aantal (waaronder ook wordt verstaan het aantal draaiuren) door de Huurder is achtergelaten, rust op Huurder uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
 4. Het Materiaal dient op de Gebruikslocatie gereed te staan. Indien het Materiaal niet geordend in gereedheid is gebracht voor transport, dan verbeurt de Huurder een boete van € 250,-, ongeacht het recht van Bredenoord op aanvullende schadevergoeding.
 5. Op Huurder rust de verplichting om bij het retourneren van het Materiaal na te gaan of het Materiaal en de brandstof in de tank(s) van het Materiaal voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke (Nederlandse) normen en indien zulks niet het geval is – op eigen kosten – maatregelen te treffen om alsnog aan die normen te voldoen. Indien Huurder deze verplichting niet nakomt, is hij volledig aansprakelijk voor de door Bredenoord geleden en te lijden schade. Indien Huurder rode diesel in de tank(s) gebruikt (hetgeen in het buitenland in een aantal gevallen is toegestaan), heeft de Huurder de verplichting om, alvorens de tank(s) aan Bredenoord te retourneren, buiten Nederland de tank(s) te legen en te reinigen, inclusief de verplichting om een certificaat van een daartoe gecertificeerd bedrijf te overleggen.
 6. Indien is bedongen dat Huurder het gehuurde Materieel bij Bredenoord komt ophalen eindigt de Overeenkomst op het tijdstip waarop het Materieel door Huurder aan Bredenoord is geretourneerd onder voorwaarde dat de Opleverstaat ook door de Huurder is ondertekend. Indien partijen zijn overeengekomen dat Bredenoord het Materiaal aflevert bij Huurder, eindigt de Overeenkomst de werkdag volgend op het moment dat het Materiaal door Huurder bij Bredenoord Schriftelijk wordt afgemeld.

Artikel 13
Schade en verlies

 1. Schade aan het Materiaal, veroorzaakt binnen de periode waarin Huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Bredenoord te worden gemeld.
 2. In geval van diefstal/vermissing van Materiaal is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Bredenoord te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Bredenoord te overleggen. Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Bredenoord te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
 3. De door of namens Bredenoord gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Materiaal, komt rechtstreeks voor rekening van Huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Huurder wordt uitgevoerd, door een door Bredenoord aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Bredenoord wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Bredenoord.
 4. De Huurder wordt aansprakelijk gehouden voor de directe en indirecte door Bredenoord geleden en te lijden schade die betrekking heeft op het Materiaal, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde Materiaal schuld heeft.

Artikel 14
Tussentijdse beëindiging

 1. Indien:
  1. Huurder haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of
  2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Huurder of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Huurder wezenlijk wijzigt naar de mening van Bredenoord; of
  3. Huurder enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Bredenoord niet of niet geheel nakomt; of
  4. Huurder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. of beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Huurder, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Huurder jegens Bredenoord onmiddellijk opeisbaar zijn. Bredenoord is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Bredenoord’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. Bredenoord is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Huurder in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 2. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Materiaal terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Materiaal weer terug te leveren aan Huurder. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is Bredenoord c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde het Materiaal in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Bredenoord in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Bredenoord zijn geleverd die zich in, aan of bij het Materiaal bevinden tijdig te verwijderen.

Artikel 15
Vrijwaring

 1. Vanaf het moment van aflevering tot het moment van het einde van de Overeenkomst, is Huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het Materiaal, en zijn alle risico's van het Materiaal voor rekening van Huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) het Materiaal, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Huurder of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval Bredenoord aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid.
 2. Huurder is gehouden Bredenoord of door Bredenoord ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die zij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan het Materiaal, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van Bredenoord of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van het Materiaal, gedurende de periode dat Huurder hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in het voorgaande lid, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval Bredenoord hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.
 3. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de Overeenkomst. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade terzake is ontstaan voor of na retournering van het Materiaal door Huurder aan Bredenoord.

Artikel 16
Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bredenoord is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbe-schadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Materiaal of door opzet of grove schuld van Bredenoord. Tevens is de aansprakelijkheid van Bredenoord beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving en/of vertragingsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Bredenoord kan nimmer het bedrag ad. € 10.000,-- te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
 3. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Bredenoord als haar werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere aan Bredenoord gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel Bredenoord is aansprakelijk voor schade van Huurder in verband met de werkzaamheden.
 4. Huurder zal Bredenoord vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het Materiaal.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 6. Ieder (vermeend) vorderingsrecht van de Huurder jegens Bredenoord, betrekking hebbend op schade als bedoeld in dit artikel vervalt indien:
  1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in artikel 11 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Bredenoord ter kennis zijn gebracht;
  2. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan Bredenoord verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. Huurder het Materiaal niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld,gebruikt of onderhouden;
  4. aan Bredenoord geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is verleend.

Artikel 17
Overmacht

 1. Indien Bredenoord haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is Bredenoord niet aansprakelijk voor enige schade van Huurder en wordt de nakoming van de verplichtingen van Bredenoord opgeschort tot het moment dat Bredenoord weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien de overmacht situatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is Bredenoord gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bredenoord op betaling door Huurder voor reeds door Bredenoord verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor Bredenoord tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot - brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Bredenoord of in dat van toeleveranciers, problemen met de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Bredenoord en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bredenoord kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van Bredenoord wordt tevens geacht overmacht te zijn van Bredenoord.
 4. Indien Bredenoord bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18
Varia

 1. Bredenoord is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bredenoord verzamelt en verwerkt informatie betreffende het Materiaal, Huurder en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Huurder (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Huurder en de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Bredenoord strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Huurder stemt er voorts mee in dat Bredenoord persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Huurder zal Bredenoord in verband met het bovenstaande, schadeloosstellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten). Huurder kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Bredenoord aangeven dat de gegevens van de Huurder uit de bestanden van Bredenoord dienen te worden verwijderd.
 3. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Bredenoord aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 4. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent het intellectuele eigendom van Bredenoord, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het verhuurde Materiaal te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen.
 5. Bredenoord behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en het Materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Bredenoord worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Bredenoord.
 6. Het is Huurder zonder Schriftelijke toestemming van Bredenoord niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Materiaal van Bredenoord te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Huurder en/of voor derden.
 7. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden.

Artikel 19
Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met Bredenoord gesloten Overeenkomst en/of Offertes, zullen naar keuze van Bredenoord worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Bredenoord onverminderd het recht van Bredenoord om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Huurder is gevestigd.
 2. Nederlands recht is op de Overeenkomst en/of Offertes steeds van toepassing.

Artikel 20
Slotbepalingen

 1. Bredenoord is gerechtigd deze Algemene Verhuurvoorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Bredenoord niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Bredenoord dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 2. Huurder is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 3. Bredenoord is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of Materieel aan een derde te verkopen. Huurder geeft hierbij bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan een contractoverdracht.
 4. Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst. Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst altijd bindend.